Bjerking logotyp
instrument som mäter rörelser i marken

Text

instrument som mäter rörelser i marken

Geofysik

Vi kan hjälpa dig med alla typer av uppdrag som rör geofysik.

Geofysiska mätmetoder är icke-förstörande metoder som kan användas i olika skeden av infrastruktur- eller byggprojekt. Geofysiska undersökningar bör dock kombineras med traditionella geotekniska sonderingar för att ta fram kvalitetsmässigt bättre jord-/bergmodeller. Geofysiska mätmetoder har en bredare användning t.ex.:

 • Avbildning geologiska strukturer t.ex. bergöverytan, sprickzoner och jordlagerföljder
 • Kartläggning av ledningar och objekt under markytan
 • Kontroll av befintliga geokonstruktioner t.ex. pålar, spont och stödmurar
 • Övervakning av dammar, tunnlar och riskbedömning av läckage
 • Kartläggning av deponier och möjliga transportvägar för lakvatten
 • Mätning av tjocklek på asfalt, betong och fyllningsjord

Vi kan hjälpa dig med:

 • Elektriska mätningar (resistivitet och IP-mätmetoder)
 • Markradarmätningar
 • Seismiska mätningar (refraktionsseismik, reflektionsseismik, ytvågsseismik och borrhålsseismik)
 • Borrhålsgeofysik (markradar, resistivitet och seismik i borrhål)
medarbetare från Bjerking som mäter resistivitet

Resistivitetsmätning

medarbetare från Bjerking osm gör seismisk mätning

Seismisk mätning

medarbetar från Bjerking med markradar-instrument

Markradar

Hållbarhetslöfte Geoteknik och hydrogeologi

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Geoteknik och hydrogeologi kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Lokalisering och utformning
 • Systemval och dimensionering
 • Masshantering och livscykelanalys
 • Kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Gävle godsbangård

 • Knivsta överföring Käppala