Bjerking logotyp
Innehållsbild

Webbinarier

På Bjerking har vi ett samarbetsklimat som gör att alla kan bidra till vår utveckling. Vi delar generöst med oss av idéer, kunskap och erfarenheter och tror på dialog och utmaning för att testa nytt eller bygga vidare på det som fungerar. När vi bjuder in till digitala event på egen hand eller tillsammans med våra samarbetspartners händer det att vi spelar in dem. Här kan du se dem i efterhand.

Lunchseminarium om klimatanpassningar

Effekterna av dagens klimatförändringar märks tydligt och konsekvenserna kan bli en kostsam historia för fastighetsägaren. Vi måste arbeta med klimatanpassning och för att lyckas behöver vi en samverkan mellan fastighetsägare, kommun, väghållare och verksamhetsutövare. Hur arbetar de olika aktörerna med klimatanpassning? Vilka är de största utmaningarna? Hur samarbetar vi på bästa sätt och hur skulle vi önska att ansvarsfördelningen såg ut? Det får vi reda på under detta seminarium. Vi vill även visa hur försäkringsbolagen arbetar med frågan då det inte är en självklarhet att få ersättning vid förväntade händelser.

I seminariet deltar Länsförsäkringar, Nacka kommun, fastighetsbolaget Slättö och Bjerking. Oktober 2023

Bygga klimatsmart – lärdomar från Parkhuset

Lunchseminarium om lärdomarna från Fabeges kontorsprojekt Parkhuset i Solna som har höga ambitioner gällande hållbarhet med målsättningen att halvera CO2 avtrycket mot ett traditionellt nybyggnadsprojekt samt i möjligaste mån återbruka byggmaterial.

I seminariet deltar Fabege, NCC, AIX Arkitekter och Bjerking som alla medverkat i projektet. Mars 2022

Seminarium om klimatneutral byggteknik

The Forest - Svenska paviljongen Expo 2020 i Dubai, Dec-2021

Program

  • Hälsning från Svenskdagen på Expo Dubai
  • Svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai - en unik helhetsupplevelse där byggnad och utställning samspelar i en berättelse om hållbarhet och öppenhet Alessandro Ripellino, arkitekt på Reflex/Ripellino Arkitekter.
  • Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är förnybart, ekologiskt, miljövänligt och ett klimatsmart material Tomas Alsmarker, chef för innovation och forskning på Svenskt Trä.
  • Ett träskepp i Dubais öken. Från svensk skog till märkesbyggnad i Dubai – en konstruktiv utmaning Eric Borgström, träkonstruktör på Bjerking.

Sydöstra stadsdelarna – en trästad?

Ett digitalt samtal om Uppsalas framtid och potentialen i att välja trä vid utvecklingen av Sydöstra stadsdelarna. Maj-2021

Medverkande:
Björn Johanson, Konstruktör och specialist träkonstruktion, Bjerking; Begoña González Fernández, Arkitekt SAR/MSA och specialist träarkitektur, Tengbom; Anna Ervast Öberg, Projektutvecklingschef Folkhem; Christian Blomberg, Stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun; Laura Hartman, Hållbarhetschef, Uppsala kommun; Erik Pelling, Kommunstyrelsens ordförande (S), Uppsala kommun
Moderatorer: Fredrik Frensborg, Chef Strategisk affärsutveckling, Bjerking; Eva Brännvall, Affärschef, Tengbom

Mend the Gap

En stadsbyggnadsidé presenterad av Lisa Henningsson, Hållbarhetsstrateg på Bjerking och Monika Rahm, Arkitekt hos Arkitekterna Kook & Tjäder. Mars 2021

En viktig pusselbit för att uppnå ett hållbart byggande är att jobba med resurseffektivitet i alla led och det är naturligt att börja med markanvändningen. Uppsala stad är åt många håll omgärdad eller genomskuren av trafikleder som medför negativ påverkan på flera sätt. Tänk om vi kunde använda den marken på något annat sätt, ett sätt som gör att sådana platser kan bidra till en hållbar utveckling istället för att utgöra ett hinder?

Digital Miljö- och hållbarhetsstyrning

Robert af Wetterstedt, Hållbarhetsspecialist
Har du koll på dina projekt? Under det här webbinariet får du veta mer om Bjerkings digitala miljö- och hållbarhetsstyrning som ger dig full kontroll över dina projekt.

Hösten 2020

Byggnadsvård – en kultur- eller miljöfråga?

Anders Stjernberg, Byggnadsantikvarie
Långsiktig hållbarhet handlar om långsiktigt underhåll och ett förnuftigt tillvaratagande av resurser i gestaltningen av våra miljöer. Så är byggnadsvård då en kultur- eller miljöfråga?

Hösten 2020

Klimatkonsekvenser av markarbeten

Maria Nylander, Geotekniker
Livscykelanalyser för byggnader blir allt vanligare, men hur ser egentligen klimatbelastning ut för markarbeten kopplat till resultat från marktekniska miljöundersökningar? Bjerking har gjort en livscykelanalys för de markarbeten som berör sanering av föroreningar för Magasin X i Uppsala.

Hösten 2020

Bygga bostäder med miljöcertifiering

Elin Salomonssen, Miljö- och hållbarhetskonsult
Dags att bygga bostäder med miljöcertifiering? Väljer du mellan Svanen och Miljöbyggnad? Vi får dessa frågor nu och då, och tänkte därför berätta skillnader och likheter samt ge dig våra tips inför valet mellan dessa system.

Hösten 2020

Kolsänkor i staden – Utformning av grönytor för att maximera kolinlagring

Disa Löfvendahl och Karin Winroth, Landskapsarkitekter
Thomas Kätterer, forskare SLU

Kan vi utforma grönytorna i staden för att maximera inlagringen av kol? Hur bygger vi upp jorden på bästa sätt? Vilka växter bör vi välja? Hur ska planteringen bäst skötas?

Hösten 2020

Dagvatten – att planera för vatten i den växande staden

Johanna Lind och Gabriella Hjerpe, Dagvattenutredare
Hur ska vi planera när städerna växer? Dagvatten och skyfall kan beröra lika många teknikområden som det kan passera plangränser. Här visar vi hur vägen kan se ut för att minska belastningen och tillåta vattnet att bli en naturlig del i staden.

Hösten 2020

Klimatberäkningar av byggnader – våra erfarenheter

Johanna Fredén, tjänsteansvarig Livscykelanalyser och klimatberäkningar; Hongling Liu Wennersten, miljökonsult
Hur kan man klimatberäkna byggnader för olika syften? Vilka faktorer betyder mest för klimatpåverkan från en byggnad och hur kan man arbeta för att minska den? Vi delar med oss av våra erfarenheter och ger tips på framgångsfaktorer för ett lyckat arbete med att minska klimatpåverkan i byggprojekt.

Hösten 2020

Läs mer