Bjerking logotyp
Tjänstebild

Gävle godsbangård

Gävle Godsbangård ligger i ett känsligt område delvis inom inre skyddszon för Gävle Valboåsens vattenskyddsområde och nära Gästrike Vattens vattenverk. På uppdrag av Trafikverket har Bjerking utrett om bangården har en potentiell negativ påverkan på vattentäkten.

Bjerking miljökonsulter inom Förorenade områden har för Trafikverkets räkning gjort en bedömning av Gävle godsbangårds miljöpåverkan. Bangården upptar en yta av ca 330 000 kvadratmeter och Testeboån rinner ca 250 meter nordöst om bangården ut mot havet. I närheten av godsbangården har Gästrike Vatten infiltrationsdammar. Vattnet transporteras sedan vidare och blir dricksvatten i vattenverket.

Bjerking har genomfört grundvattenprovtagningar, utvärderat föroreningshalter inom och omkring bangården och sammanställt resultat från tidigare liknande undersökningar i närområdet. En handlingsplan har tagits fram för att undersöka och bedöma bangårdens potentiella påverkan på vattentäkten. Bjerking har även genomfört geofysiska undersökningar på bangården vilket gett information om jordlagerföljder under bangården. Den informationen är viktig för att kunna bedöma på vilka sätt eventuella föroreningar kan ansamlas eller föras vidare i marken. Detta har gjorts med en seismisk metod som inte riskerar att skapa transportvägar för föroreningar genom lerlagret under bangården. På så sätt skyddas den underliggande vattentäkten vid undersökningen.

Vanliga föroreningar i mark och vatten vid en bangård är till exempel polycykliska aromatiska kolväten, PAH, från kreosotimpregnering av slipers, petroleumprodukter och bekämpningsmedel från växtbekämpning längs banvallarna. Förutom en handlingsplan för arbetet med att undersöka eventuella föroreningar på godsbangården tog Bjerking också fram en riskbedömning.  I en riskbedömning finns uppgifter om eventuella föroreningar som har hittats i mark och grundvatten, vilka jordlagerföljder som finns på platsen och hur föroreningar kan röra sig i dessa samt förslag på riskförebyggande åtgärder.

Uppdraget inleddes 2021 och avslutades i december 2022.

Beställare: Trafikverket

Riskbedömning av möjliga föroreningar på godsbangård.

Kontakt

Upptäck fler uppdrag