Bjerking logotyp
Tjänstebild

Nybohovsbacken, Stockholm

I ett komplicerat uppdrag av Besqab och Svenska Bostäder fick Bjerking uppdraget att bland annat göra en riskanalys och syneförrättning samt vibrationsmätningar och skadeutredningar.

I ett samarbetsprojekt uppförde Besqab och Svenska Bostäder 14 nya flerbostadshus uppdelat på fyra separata entreprenader. Uppdraget var mycket komplicerat då sex SL-tunnlar, en bergbana samt ett bergrumsgarage finns i berget direkt under den byggnationen. Ovan jord finns ett stort område med flerbostadshus, centrumbyggnader, vårdbyggnader, förskola samt flertalet känsliga anläggningar.

Närheten till SL:s anläggningar har krävt att alternativa metoder för bergschakt använts, förutom konventionell sprängning, såsom hydraulisk spräckning samt vajersågning. Även pålning, spontning och jordschakt har utförts i samband med grundläggningen av de nya byggnaderna.

Sprängning inom tätbebyggt område, som i det här fallet, kräver omfattande kontroller både i form av besiktning av byggnader och anläggningar samt mätning av buller- och vibrationer. Bjerkings uppdrag har bl.a. innefattat riskanalys, syneförrättning, vibrationsmätning ovan och under jord, vibrationsisolering, tredjemanshantering, skadeutredningar, m.m.

Bjerkings uppdrag startade sommaren 2013 och avslutades 2018.

Uppdragsgivare: BESQAB/AB Svenska Bostäder

Kontakt

Upptäck fler uppdrag