Bjerking logotyp
Tjänstebild

Syneförrättning

När vibrationsalstrande markarbeten såsom sprängning, pålning, spontning, schaktning och packning behöver utföras måste man göra en besiktning före och efter. Vi kan hjälpa er med det.

Besiktning av byggnader och anläggningar

Svensk standard SS 460 48 60 ”Vibration och stöt – Syneförrättning” föreskriver att en besiktning måste ske före och efter vibrationsalstrande markarbeten.

Vid förbesiktningen noteras och protokollförs eventuella synliga defekter i väggar, golv, tak och fasader.

I bygg-/produktionsskedet utför vi de kontroller som kommit fram i riskanalysen som föregår förbesiktningen.

Protokollet från förbesiktningen används sedan som underlag vid efterbesiktningen.

Vi kan även hjälpa dig med:

 • Täthetsprovning av murade rökkanaler/skorstenar
 • Vibrationsisolering
 • Precisionsavvägning
 • Vattenprovtagning/brunnsbesiktning

Vi kan även bistå med tredjemanshantering, d.v.s. vara projektets kontakt med omkringliggande verksamheter och närboende under projektets gång. I de fall då skador på byggnader och anläggningar uppkommer har vi kunskap och erfarenhet för att utreda orsaken till skadan.

Bjerkings bredd med ingenjörer inom omgivningskontroll, konstruktion, byggnadsvård, geoteknik, berg och akustik borgar för ett säkert byggande, hög kvalitet och nöjda kunder.

Kontakt

 • Saku Heikkilä

  Teamledare Besiktning och Skadehantering Uppsala 010-211 80 28saku.heikkila@bjerking.se

Uppdrag

 • Kv. Grimman

 • Magasin X

 • Mälarbanan etapp Huvudsta – Barkarby

 • Nybohovsbacken, Stockholm

 • Ostkustbanan, dubbelspår genom gamla Uppsala

 • Sky City Office One, Arlanda