Bjerking logotyp
Tjänstebild

Riskanalys

Behöver du hjälp med riskanalys avseende omgivningspåverkan? Vi kan hjälpa dig.

En riskanalys är grunden till en säker entreprenad för dig som byggherre, entreprenör och för omgivningen. Inför ett projekt med vibrationsalstrande arbeten, som exempelvis sprängning, spontning, pålning, schaktning och packning, upprättar vi en riskanalys som belyser potentiella risker i projektets omgivning.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Känslig utrustning
 • Känslig verksamhet
 • Byggnader
 • Ledningar/kulvertar
 • Anläggningar
 • Tunnlar/bergrum

Vi upprättar ett kontrollprogram som visar vilka kontroller som bör utföras innan projektet påbörjas och beräknar tillåtna vibrationsvärden. Med vår kompetens och erfarenhet har vi möjlighet att anpassa riskanalysen efter projektets storlek och omfattning.

Hållbarhetslöfte Omgivningskontroll Vibrationer

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Omgivningskontroll Vibrationer kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Förebyggande riskarbete
 • Kompetensutveckling
 • Egna inköp och resor

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Bankhuset Stora torget

 • Galärvarvsmuren

 • Knivsta överföring Käppala

 • Kungspassagen

 • Kv. Grimman

 • Magasin X

 • Mälarbanan etapp Huvudsta – Barkarby

 • Nybohovsbacken, Stockholm

 • Ostkustbanan, dubbelspår genom gamla Uppsala

 • Sky City Office One, Arlanda