Bjerking logotyp
Tjänstebild

Vilbergsparken

Bjerkings landskapsarkitekter fick 2020 i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandling för Vilbergsparken i Norrköping. Tillsammans med våra kollegor på dagvatten, VA, belysning och konstruktion har vi gjort en unik gestaltning där parkens utformning och höjdsättning kan erbjuda en attraktiv park och samtidigt fördröja enorma mängder vatten vid skyfall.

Vilbergen är ett bostadsområde i sydvästra Norrköping. Det är byggt på 1960-talet och är ett klassiskt miljonprogramsområde. I mitten av om­rådet ligger Vilbergsparken. Bostäderna ligger i en ring runt om parken och där finns även en skola och Vilbergens centrum.

Parken omfattar 7,5 hektar och har i stort sett likadan ut sedan 1960-talet med stora gräsytor som breder ut sig. När kommunen frågat de boende kring parken och i utredningar kring parkens kvalitéer har det framkommit att den upplevs som innehållslös, otrygg, naturfattig och identitetslös. Detta har varit utgångspunkten för oss under arbetet med upprustning och utveckling av parken.

Vilbergsparken är en väldigt stor park. Vi har fått fundera mycket kring hur vi ska gestalta parken och ge den en identitet som kan hålla den samman. Vårt sätt att ge parken en identitet är att lägga extra krut på entréerna och på ett konstverk som kan ses från nästan hela parken och även från bostäderna runt omkring.

En tydligare identitet

Det finns tre huvudentréer in i parken och dem har vi valt att förstärka på ett enkelt och tydligt sätt. Vid varje entré står en fyra meter hög träkub. Den är klädd i pulverlackerad plåt som i nederkant avslutas med en spets som anspelar på Norrköpings gedigna textilhistoria. I plå­ten är parkens namn utskuret och belyst bakifrån.

I parken finns en kulle som kallas för paprikabacken. En gång i tiden fanns där en paprika, men ingen vet längre hur den såg ut. Och idag är det bara nam­net som skvallrar om att dess forna ex­istens. Vi tror på att konst har förmågan att förändra en hel plats och att ge den en egen identitet. Vi fick idén om att åter låta en paprika få stå uppe på backen och konstnären Johan Ferner Ström som bland annat ritat fruktparken i Liljehol­men och puckelbollplanen i Skärholmen har hjälpt oss att låta en paprika åter pryda backens topp. Denna gång är paprikan belyst inifrån och kan ses från nästan hela parken.

Foto: Johan Ferner Ström

Konstverket som bekostats med det jämlikhetspris som bjerking fick 2019 kom på plats i paprikabacken i maj 2022. Målet med vår gestaltning är att låta en enformig park bli full av liv där människor, fåglar, insekter och djur trivs.

Barnens plats i parken

I Aktivitetsytan finns det något för dem som gillar att röra på sig. Hela ytan hålls samman av en lö­parslinga på 400 meter som tar dig runt till hela aktivitetsytans utbud. Här finns parkour, streetbasket, utegym och äldregym. Mitt bland alla aktiviteter ligger bollplanen, en konstgräsplan som även kommer att dränera bort stora mängder vatten vid skyfall. Intill den finns en lö­parbana på 60 meter som avslutas i en längdhoppsgrop.

Naturleken blir ett komplement till den befintliga lekparken som fanns där sedan tidigare. I naturleken har vi bejakat barnens lek med bland annat en piltunnel, en koja, stockar, stenar och ett rejält klät­terträd. Här finns också en samlingsplats.

Norr om skolan har vi fått anlägga ett dike över skolans tomt. Det blir en rinnväg för dagvattnet från fastigheterna i väster och leds hela vägen till den ned­sänkta aktivitetsytan i öster. På så sätt förbättras deras chanser att klara stora skyfall. Här har det varit en utmaning att få till en tillgänglig och trafiksäker lösning som samtidigt ska klara av att leda bort vatten vid skyfall.

Vi har också valt att spara flera stora gräsytor oprogramerade. En stor park som Vilbergsparken klarar och behöver ytor som bara är. De är viktiga för lekar som kräver utrymme och för sikten i parken.

Klimatanpassning

En stor anledning till att Norrköpings kommun valt att gestalta om Vilbergsparken är beho­vet av en klimatanpassning. År 2011 drabbades Norrköping av ett 20-årsregn då flera bostäder drabbades av översvämningen eftersom hela parken är en lågpunkt i området, tillsammans med skolans tomt och en nybyggd stads­del med flerfamiljsbostäder. I Vilbergsparken har vi nu förberett inför framtiden genom att ta ett helhetsgrepp kring dagvattenhanteringen och genomföra åtgärder som gör att parken klarar av att fördröja ett 20-årsregn utan skador på fastigheterna.

Klimatanpassning för extrema regn handlar om att snabbt kunna fördröja stora mängder vatten. I Vilbergsparken löser vi det på två sätt: dels genom att anlägga en stor damm och dels genom att sänka hela den redan låga aktivitetsytan något. Vid regn kommer den nya Vilbergs­parken att spela en viktig roll i reningen och fördröjningen av dagvatten. Vattnet från omkringliggande fastigheter leds till ett stort dike i parkens södra del. Diket har getts en slingrande form och är klätt med varie­rad vegetation för att ytterligare förlänga vattnets väg och maximera reningen. Di­ket mynnar sedan ut i dammens västra del – en ”fördamm” där vattnet stannar upp och föroreningar och sediment faller till botten. En vegetationsklädd vall över till den östra delen av dammen re­nar vattnet ytterligare.

Dammen med sin vattenspegel blir ett viktigt tillskott för parken. Den böjda bryggan blir en natur­lig mötesplats och växterna vid strandkanterna blir en god livsmiljö för vatten­levande insekter och kräldjur.

Samverkan med beställare

Under projektets gång har vi haft nära och kontinuerlig kommunikation med projektledare och nyckelpersoner på kommunen och det har funnits tid för alla att komma till tals och diskutera problem och utmaningar längs vägen.

Byggnationen pågick från juni 2021 till hösten 2022.

Beställare: Norrköpings kommun

Kontakt

Upptäck fler uppdrag