Bjerking logotyp
Tjänstebild

Vatten och avlopp

Vi kan hjälpa dig med utredningar och projektering rörande VA oavsett om du representerar offentlig verksamhet, VA-bolag, industri, entreprenör, fastighetsutvecklingsbolag eller samfällighetsförening.

Vi tar fram utredningar och handlingar tillsammans med andra teknik- och kompetensområden, uppdragsleder och samordnar mark- och gatuprojektering, gestaltning och landskapsprojektering, geoteknik och miljö i våra uppdrag.

Våra vanligaste uppdrag genomförs inom ombyggnads- och stadsutvecklingsprojekt, exploateringsområden, projektering av kvartersmark, allmänna anläggningar och vägar i stad och på landsbygd.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Utredning och förprojekteringar inför detaljplaneläggning
 • Projektering av systemhandlingar och detaljprojekterade bygghandlingar
 • Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer
 • Projektering av pumpstationer
 • Projektering av dagvattendammar, fördröjningsmagasin och andra dagvattenåtgärder
 • Projektering/utredning av överföringsledningar
 • Beställarstöd med bl a entreprenadplanering, kalkyler och besiktning
 • Ledningssamordning
 • BIM/CAD-, modell- och ritningssamordning

Kontakt

Uppdrag

 • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

 • Filmstaden

 • Kanalstaden torg

 • Knivsta överföring Käppala

 • Kungspassagen

 • Strandvik Park och promenadväg

 • Studenternas

 • Vilbergsparken