Bjerking logotyp
Tjänstebild

Vatten och avlopp

Vi kan hjälpa dig med utredningar och projektering rörande VA oavsett om du representerar offentlig verksamhet, VA-bolag, industri, entreprenör, fastighetsutvecklingsbolag eller samfällighetsförening.

Vi tar fram utredningar och handlingar tillsammans med andra teknik- och kompetensområden, uppdragsleder och samordnar mark- och gatuprojektering, gestaltning och landskapsprojektering, geoteknik och miljö i våra uppdrag.

Våra vanligaste uppdrag genomförs inom ombyggnads- och stadsutvecklingsprojekt, exploateringsområden, projektering av kvartersmark, allmänna anläggningar och vägar i stad och på landsbygd.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Utredning och förprojekteringar inför detaljplaneläggning
 • Projektering av systemhandlingar och detaljprojekterade bygghandlingar
 • Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer
 • Projektering av pumpstationer
 • Projektering av dagvattendammar, fördröjningsmagasin och andra dagvattenåtgärder
 • Projektering/utredning av överföringsledningar
 • Beställarstöd med bl a entreprenadplanering, kalkyler och besiktning
 • Ledningssamordning
 • BIM/CAD-, modell- och ritningssamordning

Hållbarhetslöfte Vatten, Avlopp och Ledningssamordning

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Vatten, Avlopp och Ledningssamordning kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Planering och masshantering
 • Materialval
 • Dimensionering och förebyggande riskarbete

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

 • Askgravplats Sundbyberg

 • Bergsäkring bergslänt Larsboda

 • Filmstaden

 • Kanalstaden torg

 • Knivsta överföring Käppala

 • Kungspassagen

 • Strandvik Park och promenadväg

 • Studenternas

 • Vilbergsparken