Bjerking logotyp
dagvattenbassäng vid ett fält
dagvattenbassäng vid ett fält

Dagvatten

Vi kan hjälpa dig med dagvattenutredningar och åtgärder för en hållbar dagvattenhantering.

Medvetenheten ökar kring vilken central roll en hållbar dagvattenhantering spelar i byggandet av den hållbara staden. Klimatförändringarna innebär ett alltmer nyckfullt klimat med större regnmängder som måste tas om hand i våra städer, som enligt tradition byggts täta med stor andel hårdgjorda ytor. Föroreningar sprids med stadens dagvatten till våra sjöar och vattendrag, vars ekosystem redan är märkbart påverkade av människans framfart. Värdefulla stråk och ytor med svalkande, grönskande inslag försvinner när staden fortsätter att förtätas.

På Bjerking finns ett kompetensstarkt team med dagvattenutredare, VA-projektörer, landskapsarkitekter, hydrogeologer och kartingenjörer som tillsammans jobbar med dessa mångfacetterade dagvattenfrågor. Vi arbetar aktivt med kunskapsspridning, kompetensutveckling, omvärldsbevakning och erfarenhetsåterföring, och vi har som högsta mål att vara branschledande gällande nytänkande, hållbarhet och omsorg om människa och natur.

Hållbar dagvattenhantering

Vi arbetar för en blågrönare planet. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering är en förutsättning och en oumbärlig beståndsdel i hållbar stadsbyggnad. Vi skapar långsiktigt hållbar dagvattenhantering genom robusta, öppna blågröna lösningar som både nyttjar och främjar ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden.

Bjerkings dagvattenteam planerar, utreder, dimensionerar, beräknar och utformar hållbara dagvatten- och skyfallslösningar i samhällsprocessens olika skeden. Vi utgår alltid från projektens platsspecifika förutsättningar tillsammans med regelverk, råd, riktlinjer och branschstandarder för dagvatten. Våra projekt anpassas alltid efter projektets skede samt ansvarsfördelning mellan olika aktörer.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Dagvattenutredningar i samband med planarbeten som översiktsplaner, planprogram och detaljplaner.
 • Skyfalls- och översvämningsutredningar
 • Planering, dimensionering, modellering, utformning och detaljprojektering av hållbara dagvattenlösningar inom allmän platsmark och kvartersmark
 • Genomförande och kontroller av beslutade åtgärder
 • Framtagande av dagvattenplaner och styrdokument inom vatten- och dagvatten
 • Förslag på planbestämmelser
 • Kostnadsförslag på dagvattenanläggningar
 • Skötsel- och driftråd för dagvattenanläggningar

I våra dagvattenutredningar får du bland annat hjälp med att utreda förutsättningar som avrinningsområden, ytliga avrinningsvägar, geohydrologi, befintlig vegetation och markföroreningar och därefter för ni förslag på en för platsen lämplig dagvattenhantering. Vi utreder flödes- och föroreningssituationen för platsen före och efter exploatering och föreslår åtgärder som möjliggör att recipienten kan uppnå miljökvalitetsnormerna.

Vi hjälper dig med dagvattenåtgärder som utgör en renande och fördröjande helhetslösning, och som ger en öppen, blågrön och robust dagvattenhantering. Vi anger även lämplig placering, volym, ytbehov och funktion för varje föreslagen dagvattenåtgärd.

Vi informerar om och avråder från användandet av material som kan släppa ifrån sig skadliga ämnen för att begränsa källan till förorenat dagvatten. Önskar du rekommendationer på växtval i dagvattendammar, växtbäddar och gröna tak som gynnar den biologiska mångfalden och flertalet andra ekosystemtjänster, så står vi till tjänst med det.

I våra flödes- och fördröjningsberäkningar tar vi hänsyn till ett förändrat klimat med kraftigare och intensivare regn. Vi utreder och analyserar risker för skyfall och översvämning via modelleringsprogram samt föreslår sekundära avrinningsvägar och lämpliga översvämningsytor för hantering av extrema regn.

Behöver du hjälp med hållbar dagvattenhantering, hör av dig till oss på Bjerking!

Hållbarhetslöfte Dagvattenutredningar

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Dagvattenutredningar kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Planering, lokalisering och systemval
 • Utformning och dimensionering
 • Val av byggmaterial och växter

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Bergsäkring bergslänt Larsboda

 • Studenternas

 • Vaxholms kajer

 • Vilbergsparken