Bjerking logotyp
Tjänstebild

Paradisbacken 33

Bjerking är på uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter ansvariga för miljö-och hållbarhetssamordningen för Huddinge nya kommunhus och bibliotek.

En befintlig byggnad ska omvandlas till Huddinges nya kommunhus. Här planerar Huddinge Samhällsfastigheter för en ombyggnation samt en tillbyggnation av två våningsplan, och i anslutning till byggnaden blir det även ett nytt bibliotek.

Målet är ett nytt kommunhus och bibliotek med låg klimatpåverkan. I detta byggprojekt är cirkulär materialanvändning i fokus. Återbruk ska prioriteras före användandet av nya materialresurser och stommen i både påbyggnad och nybyggnad ska utföras av förnybara material (trä) för att minska klimatpåverkan. Det finns höga ambitioner i projektet gällande energieffektivitet, förnybar och egenproducerad energi, främjande av biologisk mångfald samt att klara ett varmare och mer nederbördsrikt klimat.

Byggnaderna ska förberedas för att möta framtidens olika behov av eventuell förändrad verksamhet, utbyggnad och liknande. Båda byggnaderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Bjerking har utfört tidiga klimatberäkningar då klimatpåverkan från byggskedet ska eftersträva nära noll, och klimatavtrycket vägs upp av klimatkompensation.

En projektspecifik miljö- och hållbarhetsplan är framtagen för Paradisbacken 33 med fokus på följande områden: energi, inomhusklimat, ljud, klimatpåverkan, material, återbruk, avfall och ekosystemtjänster. Projektet ska uppfylla mål och krav från bland andra Byggherren Huddinge Samhällsfastigheter, Hyresgästen Huddinge kommun samt certifieringskraven för Miljöbyggnad.

Inom ramen för uppdraget har vi på Bjerking fått förtroendet att leda och samordna återbruksarbetet för Paradisbacken 33 under programhandlingsskedet. I ett första steg har vi genomfört materialinventering för att utreda förekomst av farliga ämnen i byggnaden samt samordnat fuktutredningar. Vi har genomfört återbruksinventeringar där stort fokus har legat på att identifiera material och produkter med återbrukspotential, samt att i så hög grad som möjligt bibehålla och återbruka befintliga material och produkter. Detta har skett i tätt samarbete med involverande projektörer från White Arkitekter, Sweco, Bengt Dahlgren och PE Teknik & Arkitektur.

Projektet påbörjades i januari 2022 och pågår fortfarande.

Bildkälla: White Arkitekter

Kontakt

Upptäck fler uppdrag