Bjerking logotyp
Tjänstebild

Livscykelanalyser och klimatberäkningar

Vi kan hjälpa dig med livscykelanalyser för att beräkna klimatpåverkan och identifiera möjligheter att sänka växtgasutsläpp.

Bygg- och anläggningssektorn står idag för cirka 20 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser. Det finns stora möjligheter att minska dessa utsläpp. Första steget i omställningen är att skaffa kunskap om hur klimatpåverkan ser ut idag i olika verksamheter. Livscykelanalys är ett viktigt verktyg och Bjerking har lång erfarenhet av att hjälpa byggsektorns olika aktörer med klimatfrågan genom hela byggprocessen.

Nyttan med klimatberäkningar och livscykelanalyser:

 • Du får mer kunskap om klimatpåverkan och kan ta bättre beslut
 • Du kan lättare möta miljökrav från olika intressenter, exempelvis vid miljöcertifiering i Miljöbyggnad, NollCO2, BREEAM SE och LEED
 • Du kan minska kostnaderna genom att få bättre koll på flöden och mängder material och avfall
 • Du är bättre förberedd inför lagkravet avseende klimatdeklaration för byggnader som infördes 1 januari 2022

Livscykelanalys är en metodik som används för att bedöma en varas eller en tjänsts miljöpåverkan under hela eller delar av dess livscykel. En livscykelanalys resulterar i en bedömning av miljöpåverkan, exempelvis klimatpåverkan.

Bjerkings klimatberäkningar för byggnader följer LCA-standarden SS-EN 15978 Hållbarhet hos byggnadsverk -Värdering av byggnaders miljöprestanda. I första hand använder vi verktyget One Click LCA. Vi gör även beräkningar med exempelvis Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg och Trafikverkets Klimatkalkyl.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Klimatberäkning för certifieringssystem (MB 3.1, BREEAM, LEED, NollCO2, CEEQUAL)
 • Klimatberäkning Bas (enligt lagkravet)
 • Klimatberäkning Utökad (enligt lagkravet eller alternativ)
 • Workshops och utbildning
 • Stöd avseende klimatkrav vid upphandling
 • Klimatsmart projektering
 • Granskning av LCA-beräkningar
 • Stöd vid klimatrapportering
 • Rådgivning avseende klimatfrågor på företags- respektive projektnivå

Kontakt

LCA-rapport Cederhusen

Klimatberäkningar för projektet Cederhusen visade att man genom ett aktivt val av leverantör av trästomme kan spara 500 ton CO2-ekv. vilket motsvarar 70 svenskars årliga utsläpp av växthusgaser. Cederhusen är ett av världens största trähusprojekt och omfattar fyra bostadshus med trästomme och betonggrund. Byggnaderna byggs ovanpå E4/E20 samt Värtabanans tunnlar genom Hagastaden i Stockholm. Folkhem är projektägare och Veidekke Eiendom projektutvecklare för Cederhusen. Bjerking har projekterat trästommen för byggnaderna. Syftet med livscykelanalysen var att ta fram ett beslutsunderlag för Veidekke i upphandlingsskedet.

Klicka här för att öppna LCA-rapporten i pdf Pdf, 6 MB.

Läs mer om Cederhusen på Folkhems webb

Uppdrag

 • Cederhusen

 • Offentlig upphandling som klimatpolitiskt styrmedel

 • Paradisbacken 33