Bjerking logotyp
Tjänstebild

Livscykelanalyser och klimatberäkningar

Vi kan hjälpa dig med livscykelanalyser för att beräkna klimatpåverkan och identifiera möjligheter att sänka växtgasutsläpp.

Bygg- och anläggningssektorn står idag för cirka 20 procent av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser. Det finns stora möjligheter att minska dessa utsläpp. Första steget i omställningen är att skaffa kunskap om hur klimatpåverkan ser ut idag i olika verksamheter. Livscykelanalys är ett viktigt verktyg och Bjerking har lång erfarenhet av att hjälpa byggsektorns olika aktörer med klimatfrågan genom hela byggprocessen.

Nyttan med klimatberäkningar och livscykelanalyser:

 • Du får mer kunskap om klimatpåverkan och kan ta bättre beslut
 • Du kan lättare möta miljökrav från olika intressenter, exempelvis vid miljöcertifiering i Miljöbyggnad, NollCO2, BREEAM SE och LEED
 • Du kan minska kostnaderna genom att få bättre koll på flöden och mängder material och avfall
 • Du är bättre förberedd inför lagkravet avseende klimatdeklaration för byggnader som infördes 1 januari 2022

Livscykelanalys är en metodik som används för att bedöma en varas eller en tjänsts miljöpåverkan under hela eller delar av dess livscykel. En livscykelanalys resulterar i en bedömning av miljöpåverkan, exempelvis klimatpåverkan.

Bjerkings klimatberäkningar för byggnader följer LCA-standarden SS-EN 15978 Hållbarhet hos byggnadsverk -Värdering av byggnaders miljöprestanda. I första hand använder vi verktyget One Click LCA. Vi gör även beräkningar med exempelvis Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg och Trafikverkets Klimatkalkyl.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Klimatberäkning för certifieringssystem (MB 3.1, BREEAM, LEED, NollCO2, CEEQUAL)
 • Klimatberäkning Bas (enligt lagkravet)
 • Klimatberäkning Utökad (enligt lagkravet eller alternativ)
 • Workshops och utbildning
 • Stöd avseende klimatkrav vid upphandling
 • Klimatsmart projektering
 • Granskning av LCA-beräkningar
 • Stöd vid klimatrapportering
 • Rådgivning avseende klimatfrågor på företags- respektive projektnivå

Hållbarhetslöfte Klimatberäkning, Energiutredning och Inomhusklimat

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Klimatberäkning, Energiutredning och Inomhusklimat kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Klimatberäkning och livscykelanalys
 • Energiutredning och energieffektivisering
 • Inomhusklimat och dagsljus
 • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

LCA-rapport Cederhusen

Klimatberäkningar för projektet Cederhusen visade att man genom ett aktivt val av leverantör av trästomme kan spara 500 ton CO2-ekv. vilket motsvarar 70 svenskars årliga utsläpp av växthusgaser. Cederhusen är ett av världens största trähusprojekt och omfattar fyra bostadshus med trästomme och betonggrund. Byggnaderna byggs ovanpå E4/E20 samt Värtabanans tunnlar genom Hagastaden i Stockholm. Folkhem är projektägare och Veidekke Eiendom projektutvecklare för Cederhusen. Bjerking har projekterat trästommen för byggnaderna. Syftet med livscykelanalysen var att ta fram ett beslutsunderlag för Veidekke i upphandlingsskedet.

Klicka här för att öppna LCA-rapporten i pdf Pdf, 6 MB.

Läs mer om Cederhusen på Folkhems webb

Uppdrag

 • Cederhusen

 • Offentlig upphandling som klimatpolitiskt styrmedel

 • Paradisbacken 33