Bjerking logotyp
Tjänstebild

Materialinventering

Inför rivning, ombyggnation eller renovering kräver Plan- och bygglagen att en materialinventering genomförs. Det här kan vi hjälpa dig med!

Syftet med materialinventeringen är att identifiera och kartlägga vilket slags farligt avfall som rivnings-, ombyggnations- eller renoveringsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt- och annat avfall ska hanteras. Rapporten kan sedan ligga till grund för kostnadsbedömning av rivningsentreprenaden och som underlag till kontrollplanen för projektet.

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet och kunskap av att genomföra materialinventeringar på olika typer av byggnader och är certifierade enligt bland annat CMF och Miljöbyggnad.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Materialinventering med kartläggning av farligt avfall, inklusive mängdning av farligt avfall och uppgifter om material i byggnaden som kan återbrukas
  • PCB-inventering, inklusive mängdning
  • Sakkunniginventering för MB iDrift
  • Mätning av gammastrålning från byggnadsmaterial (blåbetong). Vid misstänkt radonproblematik konsulteras Bjerkings radonsakkunniga
  • Uppenbara fuktskador noteras, vid misstanke om fuktrelaterad problematik kopplas Bjerkings fuktsakkunniga in för fördjupad undersökning och vid behov provtagning för mikrobiell analys
  • I de fall det har bedrivits verksamhet i byggnaden som kan ha förorenat byggnadsmaterialet kan vi bistå med utredning av både byggnadsmaterial, avlopp/ledningar och i porluft under bottenplattan
  • Vid upplevda problem ed inomhusmiljön kan vi vara behjälpliga med provtagning av inomhusluften för att utreda orsaker

Bjerking utför alla typer av provtagningar relaterade till materialinventeringar och vi använder oss av ackrediterade laboratorier för utförande av analyser.

Kontakt

Uppdrag

  • Paradisbacken 33

  • Skålen 24