Bjerking logotyp
Tjänstebild

Återbruksinventering och samordning

Inför ombyggnation, rivning eller renovering av befintliga byggnader kan vi hjälpa er med återbruksinventering, återbrukssamordning och bedömning av återbrukspotentialen i er byggnad.

Våra återbrukskonsulter kan hjälpa er med att samordna återbruksprocessen under projektets alla faser. Inom Bjerking har vi nära till samarbete mellan olika discipliner vilket är viktigt då ett återbruksprojekt ofta kan involvera material som berör många olika teknikområden.

Syftet med återbruksinventeringen är att:

 • Uppfylla Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6 § punkt 5 som definierar att byggherren ansvarar för identifiering av byggprodukter som kan återvändas och hur dessa ska tas om hand.
 • Uppfylla 2 kap. 5 § Miljöbalken (1998:808) som definierar att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utnyttja möjligheterna att minska mängden avfall.
 • Uppfylla 15 kap. 10 § Miljöbalken (1998:808) som definierar avfallshierarkin där första prioritet är återanvändning.
 • Identifiera material och produkter med återbrukspotential inom projektet eller på annan plats.
 • Minska klimatpåverkan från projektet och öka cirkulariteten avseende materialflöden.
 • Tillhandahålla ett beslutsunderlag där klimatbesparing och ekonomiska värden framgår.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Inventering och statusbedömning av återbrukspotentialen för material och produkter utifrån aspekter som demonterbarhet, volym/mängd, kvalitet, livslängd, tekniska egenskaper och arkitektoniska värden.
 • Framtagning av återbruksplan och återbrukssamordning genom hela projektet i samtliga faser.
 • Stöd i val av byggmaterial utifrån cirkuläret och klimatavtryck.
 • Materialinventering för att uppfylla 10 kap. 6 § 6 p. Plan- och bygglag (2010:900) genom att identifiera och kartlägga vilket slags farligt avfall som rivnings-, ombyggnations- eller renoveringsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska hanteras.
 • Utredning av befintliga stom- och grundkonstruktioner, byggnadstekniska egenskaper och uppfyllande av nu gällande normer och krav avseende livslängd, hållfasthet och beständighet.
 • Statusbesiktning av VVS- och El-installationer.
 • Inventering avseende byggnadsvård.
 • Livscykelanalysberäkningar.
 • Utredning avseende befintlig byggnadsenergiprestanda (klimatskal).
 • Fuktutredningar.
 • Radonutredningar.
 • Provtagning av betong. En fördjupad utredning krävs för att bedöma om betongen vid en eventuell demontering kan återanvändas som fyllnadsmassor alternativt betongkross eller om betongen är förorenad och då går som farligt avfall till deponi.

Kontakt

Uppdrag

 • Kv. Ångqvarn

 • Paradisbacken 33