Bjerking logotyp
Tjänstebild

Ostkustbanan, dubbelspår genom gamla Uppsala

Trafikverket har påbörjat utbyggnaden av Ostkustbanan i Uppsala. Det nya dubbelspåret kommer att bli cirka 4 km långt och sträcka sig från Tycho Hedensväg i söder till E4 norr, där det ansluter till befintligt dubbelspår mot Gävle. I det känsliga området vid Gamla Uppsala kyrka kommer spåret att läggas i en 610 meter lång tunnel, vilket kräver spontning, schaktning och bergsprängning.

Bjerking har i detta projekt varit ansvariga för uppdatering av befintlig riskanalys och utfört besiktning och täthetsprovning av murade rökkanaler av alla hus och konstruktioner inom cirka 100 meter från arbetsområdet. I samband med de vibrationsalstrande arbetena såsom spontning, sprängning, packning och schaktning utför vi omfattande vibrations- och bullermätningar. För att skydda viss känslig utrustning har även vibrationsisolering utförts. I produktionsskedet har vi också fått utföra analyser av kringliggande byggnaders undergrunder då viss vibrationsproblematik uppstått vid sprängningarna, efter de utförda analyserna har vi kunnat höja gränsvärdena för tillåtna vibrationer.

Projektet påbörjades i september 2013 och avslutades våren 2020.

Beställare: Trafikverket

Kontakt

Upptäck fler uppdrag