Bjerking logotyp
Tjänstebild

Samhällsbuller

Vi erbjuder en komplett bredd av mätningar, beräkningar och analyser inom samtliga delar in akustik, buller och vibrationer.

Buller är en av det största och vanligaste störningarna som vi upplever, alla känner till känslan att befinna sig i en bullrig miljö och allt för många kan även relatera till att bo i en bullerutsatt miljö. Många sjukdomar kan tillskrivas buller och den stress som uppstår att vistas och sova i bullriga miljöer. Den utvecklingen vi ser i samhället är att goda kommunikationer är högt värderade men dessa bidrar även till höra bullernivåer.

Många olika regelverk styr buller- och ljudfrågorna och är beroende av både källa och mottagare, detta gör att det ofta kan vara svårt att få en bra överblick. Ofta krävs att flera intressenter tillgodoses vilket kan leda till motstridiga önskemål.

Bjerking jobbar alltid mot att bevaka alla intressen och se hur dessa på bästa sätt kan implementeras i våra projekt. Vi vet vikten av att tidigt sätta ramar eller krav i projekt så att samtliga involverade får en tydlig bild av vad som förväntas av dem. Detta leder till lägre kostnader och noggrannare tidplaner för våra projekt. Att i sena skeden av projekt försöka implementera akustiska lösningar leder oftast till att det finns färre lösningar att välja mellan alternativt att de bästa lösningarna kommer med stora kostnader och förseningar i projektet.

Vi erbjuder en komplett bredd av mätningar, beräkningar och analyser inom samtliga delar in akustik, buller och vibrationer. Våra uppdrag innefattar tidiga skeden inom samhällsplanering där väg, järnväg och industrier ofta är bullerkällor genom hela byggnadsprocessen med projektering ända fram till kontrollmätningar efter färdigställande av byggnader.

Mätningar och beräkningar är tillsammans med akustisk projektering grundstenar i vårt arbete med att säkerställa att samtliga krav uppfylls samt att alla intressen i projekten kontrolleras.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Mätningar
 • Beräkningar
 • Projektering
 • Åtgärdsförslag

Inom bland annat dessa områden:

 • Vägbuller
 • Järnvägsbuller
 • Buller från industrier
 • Buller från byggarbetsplatser
 • Skadeärenden

Hållbarhetslöfte Omgivningskontroll Vibrationer

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Omgivningskontroll Vibrationer kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Förebyggande riskarbete
 • Kompetensutveckling
 • Egna inköp och resor

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Kv. Grimman

 • Mälarbanan etapp Huvudsta – Barkarby

 • Nya tunnelbanan, delprojekt Söder

 • Ostkustbanan, dubbelspår genom gamla Uppsala