Bjerking logotyp
Tjänstebild

Utredning av sulfidförande berg och jord

Sulfidförande berg och jord kan ha en negativ miljöpåverkan och kan därför vara kostnadsdrivande i projekt. Vi kan hjälpa dig med provtagning och utredning i tidigt skede för att planera nödvändiga åtgärder.

Behovet av utredning av sulfidförande berg och jord och dess problematik har aktualiserats på senare år. För att undvika negativ miljöpåverkan och kostnader kopplat till s.k. sulfidberg eller sulfidjord är det viktigt att i ett tidigt skede undersöka om berggrunden och marken i aktuellt område är sulfidförande. Det är fördelaktigt att redan i detaljplaneskedet utreda förekomsten av sulfider. På så vis kan en justering av detaljplanelagda höjder i kombination med olika platsspecifika åtgärder minska kostnader och miljöpåverkan relaterat till deponering och brytning samt inköp av nytt material.

Sulfidmineral förekommer naturligt i olika omfattning i berggrunden och marken i Sverige. Sulfider är stabila när de är inkapslade i berggrunden och marken men kan orsaka miljöpåverkan vid exponering för syre och vatten. För berg sker detta i samband med losshållning och krossning eftersom bergmaterialets yta, vilken exponeras för syre och vatten, ökar drastiskt. När sulfiderna oxideras kan pH sänkas i närliggande mark- och grundvatten, vilket orsakar mobilisering av metaller som förekommer både i bergmaterial och jord. Detta kan leda till försurning av vatten och miljö. Vidare kan vattnet agera korrosivt mot stål- och betongkonstruktioner.

Bjerking erbjuder flera typer av undersökningsmetoder:

  • Översiktliga provtagningar av stuffer från ytligt berg
  • Provtagning av borrkax vid jord-/berg-sonderingar
  • Karteringo ch provtagning av borrkärnor

Inför varje undersökning går vi igenom projektspecifika förutsättningar så som t. ex. planerade nivåer och om lossat berg ska återanvändas eller avyttras. Vidare analyseras data från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) tillsammans med höjder och övrig information från beställare för att optimera omfattning och placering av provtagningspunkter. Samtliga provtagningar utförs av erfaren geolog och/eller miljökonsult vilka kartlägger och karaktäriserar berggrunden. På så vis kan undersökningsområden delas in i olika egenskapsområden baserat på fältobservationer och analysresultat.

Alla projekt kräver olika typer av omfattning och det är viktigt att anpassa både provtagning och analysprogram samt rapport efter behov. I vissa fall kan en riskbedömning och åtgärdsutredning krävas, i andra fall räcker en enkel resultatrapport. Vid mer avancerade och projektspecifika lösningar är det ofta nödvändigt att anpassa dagvattenlösningen, vilket Bjerking också kan vara behjälpliga med.

På Bjerking håller vi oss uppdaterade om de senaste vägledningarna och vetenskapliga rapporterna inom området och är vana att jobba nära både beställare och tillsynsmyndigheter. Sammantaget skapar det bättre förutsättningar för ett lyckat projekt och säkerställer den kvalitet som krävs i just ditt projekt.

Kontakt

Uppdrag