Bjerking logotyp
byggarbetsplats med lyftkranar
byggarbetsplats med lyftkranar

Förorenade områden

Vi kan hjälpa dig med alla typer av frågeställningar relaterade till förorenade områden. Från inledande arkivstudier till färdigt projekt med inflyttade hyresgäster eller start av verksamhet.

Många fastigheter i stadsmiljö är förorenade av tidigare verksamheter. Detta kan vara skadligt för människors hälsa eller miljön och i dagens samhälle ställs höga krav för att minska riskerna med spridning av föroreningar till bland annat grundvattnet. Vid fastighetsöverlåtelser kräver undersökningsplikten att köparen undersöker den tilltänkta fastigheten. Om fastigheten visar sig vara förorenad kan kommande saneringskostnad regleras mot köpeskillingen. En miljöteknisk markundersökning i ett tidigt skede av ett projekt är ett billigt sätt att slippa dyra och tidskrävande lösningar. Det möjliggör även att placering och utformning av en ny byggnad helt eller delvis kan anpassas utefter föroreningssituationen och därmed kan stora merkostnader ofta undvikas. Om man i god tid kan överblicka föroreningssituationen finns det även stora möjligheter att få platsspecifika riktvärden godkända samt hitta alternativa lösningar för masshantering vilka båda medför stora kostnadsbesparingar.

Bjerking har kompetens och resurser att hjälpa dig inom alla typer av frågeställningar relaterade till förorenade områden. Från inledande arkivstudier till färdigt projekt med inflyttade hyresgäster eller start av verksamhet.

Bjerkings miljökonsulter jobbar i nära samarbete med våra geotekniker, hydrogeologer, bergtekniker och fältpersonal så att alla typer av undersökningar skapar optimalt med mervärde för våra kunder. Bjerking har certifierade provtagare enligt Nordtest och alla våra konsulter har genomgått SGF:s kurser för fältprovtagning.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Miljöteknisk undersökning av mark, vatten, luft, berg, sediment, biota, asfalt, betong, tegel etc
 • Riskbedömning
 • Riskvärdering
 • Åtgärdsutredning
 • Masshantering och schaktplan
 • Miljökontroll / Schaktkontroll vid avhjälpandeåtgärd
 • Projektering och drift av vattenrening vid länshållning
 • Avfall och deponi
 • EDD - Environmental Due diligence
 • Sediment- och recipientutredning
 • Radonutredning och åtgärdsförslag
 • Statusrapport enl IED
 • Kontrollprogram för luft, grundvatten, dricksvatten, lakvatten, etc
 • Tekniska beskrivningar
 • Myndighetskontakt i samtliga faser av ett projekt
 • Ansökan om dispens vid arbeten inom vattenskydd

Hållbarhetslöfte Förorenade områden

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Förorenade områden kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Planering och lokalisering
 • Masshantering, platsspecifika riktvärden och livscykelanalys
 • Upphandling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

 • Bankhuset Stora torget

 • Bergsäkring bergslänt Larsboda

 • Gävle godsbangård

 • Knivsta överföring Käppala

 • Kungspassagen

 • Magasin X

 • Scans tomt i Boländerna

 • Societetskajen

 • Studenternas