Bjerking logotyp
Tjänstebild

Offentlig upphandling som klimatpolitiskt styrmedel

Innovationsprojektet ”Offentlig upphandling som klimatpolitiskt styrmedel” finansieras av Vinnova och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. Bjerkings uppdrag har varit att ta fram en lathund främst riktad till upphandlande myndigheter för hur de utifrån sin miljöspendanalys kan genomföra insatser/ställa krav som ger maximal klimatnytta till rimlig kostnad.

Bjerking har tagit fram en rapport som syftar till att underlätta för upphandlare att ställa effektiva klimatkrav genom att prioritera bland produktområden och klimatkrav utifrån potentiell påvisbar klimatnytta. Upphandling kan vara ett kraftfullt verktyg för att nå klimatmålen. Då resurserna ofta är knapphändiga är det av stor vikt att de läggs på de områden och typer av krav som ger störst klimatnytta.

Rapporten ger en vägledning kring fyra produktkategorier som brukar hamna i topp i kommuners miljöspendanalyser. För respektive område ges rekommendationer kring vilka typer av klimatkrav som har potential att ge störst klimatnytta. Rekommendationerna kan sammanfattas enligt nedan:

  • Bygg & anläggning. För nybyggnad och tillbyggnad: Ställ krav utifrån gränsvärden för byggskedet och energiprestandakrav för driftskedet. För ombyggnad: Ställ krav på förbättring jämfört med eget referensvärde. För anläggning: Ställ krav på förbättring jämfört med projektspecifikt basfall, alternativt fokusera på de största posterna; - masshantering/transporter, betong, asfalt och stål.
  • Transporter. Ställ krav på andel förnybart drivmedel och på drivmedlets växthusgasutsläpp. Ställ även krav på fordonen för att säkerställa att de är anpassade efter hög klimatprestanda och kravställ viss andel miljöfordon för att säkerställa lagefterlevnad.
  • IT/Telekom. Upphandla återbrukad IT-utrustning och robusta produkter med långa garantitider. Efterfråga system för recirkulering och miljövarudeklarationer på nya produkter. Kravställ energieffektivitet i datalagring och serverhallar.
  • Livsmedel. Välj råvaror med låg klimatpåverkan. Minska andelen animalier och öka inblandningen av säsongsanpassade vegetabilier. Ställ råvaruspecifika klimatkrav och fokusera kraven på animaliska produkter. Arbeta för minskat matsvinn.

Vinnova-projektet drog igång 2019 och Bjerking kopplades in 2022. Projektet avslutas hösten 2023.

Projektresultaten kommer att redovisas på hemsidan om klimatanpassad och cirkulär upphandling: Klimatanpassad och cirkulär upphandling - IVL.se (upphandlingspanelen.se)

Beställare: IVL Svenska Miljöinstitutet

Klimatpolitiska styrmedel

Figur 1. Räkneexempel. För jämförelse av storleksordningar ges ett räkneexempel per kategori. Förhoppningen är att detta kan vara till stöd när det gäller att prioritera mellan både produktområden och kravtyper.

Prioritering av produktkategorier och klimatkrav utifrån potentiell klimatnytta

Syftet med denna rapport är att underlätta för upphandlare att ställa effektiva klimatkrav genom att prioritera bland produktområden och klimatkrav utifrån potentiell påvisbar klimatnytta.

Ta del av LCA-rapporten här Pdf, 542 kB.

Kontakt