Bjerking logotyp
Tjänstebild

Nya tunnelbanan, delprojekt Söder

Region Stockholm har uppdraget att bygga den nya tunnelbanelinjen. Med denna utbyggnad samt nya bostäder, vilket är kommunens ansvar, kan vi erbjuda hem till över 300 000 människor.
Bjerking har i uppdrag att mäta vibrationer och buller i närliggande byggnader, anläggningar och konstruktioner för att skydda utrustning och öka säkerheten under detta omfattande byggnadsarbete för nya tunnelbanan delprojekt Söder.

Samarbete och ansvar

För att kunna genomföra ett sådant här jätteprojekt behövs ett mycket nära samarbete. Staten, Region Stockholm, Järfälla kommun, Nacka kommun, Solna stad och Stockholm stad bekostar denna viktiga utbyggnad gemensamt. Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) är de som ansvarar för att bygga ut den nya tunnelbanan.

Den nya utformningen innebär bland annat sprängning av nya bergtunnlar från Kungsträdgården, under Saltsjön via Blasieholmen och Skeppsholmen och vidare under Södermalm med station Sofia i Stigbergsparken som första station. Totalt ska sex helt nya stationer anläggas och station Sofia förläggs 100 meter under marknivå. Söder om station Sofia delar sig tunnelbanan åt två håll, där den ena linjen går vidare mot Söderort med nya stationer vid Globen/Slakthusområdet och den andra linjen går mot mot Hammarby Sjöstad med slutstation Nacka. Byggtiden är tio år med planerad trafikstart år 2030.

Bildkälla: Stockholms stad

Vibrations- och bullermätningar 

Bjerking ansvarar för de mycket omfattande vibrationsmätningar som utförs i byggnader, anläggningar och övriga konstruktioner i närheten av arbetsområdet. Hos verksamheter med känslig utrustning, exempelvis datahallar, utförs accelerationsmätning för att skydda utrustningen. 

Vi utför bullermätningar av både luftburet buller från arbeten ovan jord samt stomljud i byggnader från arbete i tunnlarna. I de mest känsliga byggnaderna, där värdefulla konstföremål finns, utför vi även utökad mätning av sprickvidd, luftfuktighet och temperatur samt triaxiell accelerationsmätning. Alla mätningar övervakas av projektets olika aktörer i vårt webbaserade mätsystem Sigicom INFRA Net där tunnlarnas framdrift kan följas och nödvändiga analyser utföras bland annat av kringliggande byggnaders undergrunder för att hjälpa projektet effektivisera tunneldrivningen med så hög säkerhet som möjligt.

Sprängningsarbeten för de nya bergtunnlarna kommer i många fall ske i nära anslutning till eller direkt under kulturklassade byggnader eller andra känsliga anläggningar. I området kring Blaiseholmen och Skeppsholmen finns några av Stockholms känsligaste byggnader och verksamheter, som bland annat Nationalmuseum, Grand Hotel och Moderna museet. Under Södermalm finns flera kyrkor såsom Sofia kyrka i nära anslutning till arbetena. Under mark i centrala Stockholm finns även flera känsliga ledningstunnlar och bergrum. 

BIM/Modell-samordning

Bjerking har samordnat 3D- och 2D-modeller och hjälpt till med att visa runt i dessa under projekterings- och samordningsmöten.

Vi har skapat goda förutsättningar för samarbete och enhetlig förståelse av kommande byggnation genom att alltid samtala med samordningsmodell som stöd.

Genom att dela information från modeller till beställare och intressenter har detta kunnat hjälpa till att göra bättre produktionsval.

Samordningsmodell.

Tunneln ca 50 meter ner under mark.

Dessa bilder föreställer samma plats i den kommande nya tunnelbanan. Bilden till vänster är ifrån den digitalt projekterade samordningsmodellen och visar tunnelrör gjutet i betong. Bilden till höger är från den faktiska platsen, där en maskin står och arbetar i berget i förberedelse för det gjutna tunnelröret.

 

Bjerkings uppdrag vad gäller vibrations- och bullermätningar startade i maj 2019 och planeras pågå i cirka tio år.

Beställare: SL Nya Tunnelbanan AB - Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT). 

Kontakt

Upptäck fler uppdrag