Bjerking logotyp
upplyst foajé i universitetshuset Uppsala
upplyst foajé i universitetshuset Uppsala

Byggnadsvård

Vi erbjuder tjänster genom hela byggprocessen med fokus att varsamt utveckla eller underhålla fastigheter så att dess karaktär tas till vara. Därmed bidrar vi till långsiktig hållbarhet i samhällsutvecklingen, både ekologiskt och kulturhistoriskt.

Omsorg för kulturmiljön och befintligt byggnadsbestånd har varit en viktig del i Bjerkings verksamhet sedan starten och idag är det mer aktuellt än någonsin.

Vi ser platsens historia som en tillgång i samhällsplaneringen. Kulturmiljön finns överallt, i vardagslandskapet och i särskilt värdefulla miljöer, i stad och på landsbygd.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Kulturmiljöutredningar inklusive MKB
 • Antikvariska förundersökningar, konsekvensanalyser och utlåtanden
 • Hållbar projektering vid förvaltning och utveckling av befintligt fastighetsbestånd
 • Antikvarisk medverkan och sakkunnig kontroll av kulturvärden
 • Byggnads- och materialbeskrivningar i enlighet med AMA-systemet
 • Färgsättningsförslag och färgundersökningar
 • Utarbetande av vård- och underhållsplaner inklusive skötselanvisningar
 • Konditionsbesiktningar och vård- & underhållsplaner
 • Riskbedömningar i anslutning till exempelvis vibrationsmätningar
 • Riskbedömning, mätning och förebyggande åtgärder vid exempelvis vibrationsalstrande arbeten

Hållbarhetslöfte Kulturmiljö och byggnadsvård

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Kulturmiljö och byggnadsvård kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Utformning, metod- och materialval
 • Från vagga till grav
 • Hållbarhetssamordning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Askgravlund i kvarter 25 Skogskyrkogården

 • Filadelfiakyrkan

 • Frösunda kyrka

 • Lillsjö el-station

 • Nya tunnelbanan, delprojekt Söder

 • Uplands Enskilda Bank

 • Venngarns slott