Bjerking logotyp
Tjänstebild

Väg, gata och mark

Vi kan hjälpa dig med utredningar och projektering för väg, gata och mark.

När vi tar fram utredningar och handlingar gör vi det i samarbete med övriga tjänsteområden. Vi hjälper dig gärna med uppdragsledning och samordning av VA- och dagvattenhantering, gestaltning och landskapsprojektering, geoteknik och miljö i våra uppdrag.

Vi utför utredningar och projektering till alla typer av kunder oavsett om du representerar offentlig verksamhet, industri, entreprenörer, fastighetsutvecklingsbolag eller samfällighetsföreningar med flera.

De vanligaste uppdrag som vi genomför är inom ombyggnads- och stadsutvecklingsprojekt, exploateringsområden, projektering av kvartersmark, allmänna anläggningar och vägar i stad och på landsbygd.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Utredning och förprojekteringar inför detaljplaneläggning
 • Projektering av systemhandlingar och detaljprojekterade bygghandlingar
 • Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer
 • Beställarstöd med bl a entreprenadplanering, kalkyler och besiktning
 • Masshantering och schaktplanering
 • BIM/CAD-, modell- och ritningssamordning

Hållbarhetslöfte Väg, gata och mark

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Väg, gata och mark kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Planering och lokalisering
 • Utformning och materialval
 • Kompetensutveckling och kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Bergsäkring bergslänt Larsboda

 • Kanalstaden torg

 • Vaxholms kajer