Bjerking logotyp
Tjänstebild

Trafikplanering

Vi kan hjälpa dig med utredningar för trafik, parkering och mobilitet.

I ett hållbart, modernt samhälle ställs höga krav på transporter och mobilitet. Trafiknätet är en viktig del av samhällets funktion och ska fungera för alla trafikslag med gedigen robusthet, hög framkomlighet och tillgänglighet för samtliga invånare och besökare.

Vi utför utredningar åt alla typer av kunder oavsett om du representerar offentlig verksamhet eller privat aktör. Vi arbetar i alla skeden, från strategi till praktiskt genomförande.

De vanligaste uppdrag som vi genomför är inom ombyggnads- och stadsutvecklingsprojekt, exploateringsområden, allmänna anläggningar och vägar i stad och på landsbygd.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Trafikutredningar
 • Parkerings- och mobilitetsutredningar
 • Trafikplaner/strategier
 • Mobility management
 • Trafiksäkerhet och tillgänglighet
 • Gång-, cykel- och kollektivtrafik
 • Resvaneundersökningar
 • Trafikjuridik
 • Samlade effektbedömningar
 • Kapacitetsberäkningar
 • Trafikstyrning

Hållbarhetslöfte Trafikplanering

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för trafikplanering kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Planering och lokalisering
 • Underlag till andra
 • Kompetensutveckling och kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Trafik- och bullerutredning i Sunderbyn