Bjerking logotyp
Tjänstebild

Naturmiljö och ekologi

Vi hjälper dig bedöma behov av utredningar kring natur och miljö. Därefter kan vi utföra det som krävs.

Att tidigt i projekt ha kännedom om befintlig natur och dess ekologiska värden kan både spara tid och i slutändan ge ett utfall som kan gynna såväl biologisk mångfald som rekreation och även minska projektets klimateffekter. Olika lagkrav, främst Miljöbalken och Artskyddsförordningen, styr även vilka krav som ställs och vilka utredningar som kan behöva utföras i olika situationer.

Bjerkings konsulter inom ekologi och naturmiljö har erfarenhet från en bredd av uppdrag. Tillsammans med våra kunder kan vi optimera projekten genom att initialt bedöma vilka behov av utredningar, bedömningar, dispenser och tillstånd som finns, och där efter även utföra de utredningar och uppdrag som projektet kräver.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Ekologisk kompetens i BREEAM-certifieringar
  • Naturvärdesinventeringar enligt gällande SIS-standard
  • Övriga naturinventeringar utformade efter behoven i ett projekt
  • Naturvärdesbedömningar vid framtagande av miljökonsekvensbeskrivning. Exempelvis vid vägplan och olika typer av verksamheter
  • Dispenser och tillstånd vid ingrepp inom skyddade områden
  • Framtagande av åtgärdsförslag för att öka naturvärden i ett område samt kompensationsåtgärder för att väga upp förluster av natur
  • Ekosystemtjänster

För specifika artinventeringar som ex fladdermöss, groddjur eller omfattande inventeringar i vatten samarbetar vi med renommerade experter inom respektive område.

Kontakt

Uppdrag

  • Ekerö kyrkogård

  • Handlingsplan för invasiva växter i Ekerö kommun