Bjerking logotyp
Tjänstebild

Handlingsplan för invasiva växter i Ekerö kommun

Ekerö kommun har tagit hjälp av Bjerking för utredning och inventering av invasiva arter i kommunen. Detta har resulterat i en handlingsplan med åtgärdsförslag för ett fyrtiotal platser inom kommunen där invasiva arter finns.

Invasiva arter, dvs främmande växter och djur som kommit hit med människan (till exempel från resor) och som konkurrerar ut våra inhemska arter, kan ställa till stora problem för naturen, människors hälsa och den biologiska mångfalden. Vi ser idag att de ekologiska och samhällsekonomiska konsekvenserna till följd av invasiva arter växer stadigt.

Vissa av arterna är reglerade enligt lag (EU-förordning 1143/2014) vilket bland annat innebär att de inte får tillåtas att reproducera sig. Arbetet för att förhindra spridning kräver både aktiva arbetsinsatser såväl som strategiska och förebyggande åtgärder.

Ekerö kommun vände sig till miljöenheten på Bjerking för att få hjälp med att utreda arterna jätteloka, jättebalsamin, parkslide, parksallat och pestskråp på ett fyrtiotal växtplatser inom kommunen. I uppdraget ingick inventeringar av aktuella lokaler för att dokumentera beståndens status och utbredning.

Uppdraget har resulterat i en handlingsplan med åtgärdsförslag för de olika växtplatserna samt en prioriteringsordning, som bland annat utgick från spridningsbenägenhet vid lokalen samt hur stort hot växten utgör för omgivande naturmiljö, rekreation och hälsa. I handlingsplanen presenteras även en kostnadsuppskattning för arbetsinsatser kopplade till föreslagna åtgärder och bekämpningsmetoder.

Uppdraget utfördes under hösten 2022 och våren 2023.

Beställare: Ekerö kommun

Bildkälla: Bjerking

Kontakt

Upptäck fler uppdrag