Bjerking logotyp
Tjänstebild

Ekerö kyrkogård

Bjerking har på uppdrag av Ekerö pastorat utfört utredningar som berör naturmiljö, landskapsbild och kulturmiljö kring Ekerö kyrkogård.

Ekerö kommun växer och behöver till följd av detta även ett ökat antal begravningsplatser. Därför har Ekerö kyrka tagit fram en vision för utökning av kyrkogården som redan har utökats vid två tidigare tillfällen, under 1940- och 1990-talen. 

Bjerking genomförde utredningar av natur- och kulturmiljö och landskapsbild kring Ekerö kyrkogård. Dessa utredningar sammanställdes till en analys som presenterar hur visionen för utbyggnaden kan anpassas och genomföras med hänsyn till förutsättningarna på platsen. 

För att utreda naturmiljön i området utförde Bjerking en naturvärdesinventering (NVI) på fältnivå enligt SIS Standard 199000:2014. Det inventerade området utgjordes främst av åkermark och lövskogsklädda åkerholmar med högt inslag av äldre träd. Inventeringen utfördes på detaljnivå med tilläggen naturvärdesklass 4 och generella biotopskydd. Bjerkings rapport användes som underlag för planer gällande utbyggnaden av kyrkogården. 

Bjerking tog även fram bedömningar och rekommendationer avseende hur utbyggnaden av kyrkogården kan anpassas för att bevara de befintliga naturvärdena. 

Uppdraget utfördes under hösten 2020. 

Beställare: Ekerö pastorat, Svenska kyrkan 

Bildkälla: Svenska kyrkan 

Kontakt

Upptäck fler uppdrag