Bjerking logotyp
Tjänstebild

Trafik- och bullerutredning i Sunderbyn

Luleå kommun tog under 90-talet fram detaljplaner kring området Lasservallen i Sunderbyn. Detaljplanerna blev liggande ända fram till 2022 då Luleå stads expansion åter aktualiserade behovet av nya ytor för lätt industri, handel och idrottsutövning.

Nu ska detaljplanen genomföras för att skapa förutsättningar för fler företag att etablera sig. Den syftar även till att skapa ytor för friluftsliv och idrott samt goda kommunikationer för fordon, cyklister och gångtrafikanter.

För att säkerställa en långsiktig hållbarhet och utveckling i området fick Bjerking i uppdrag att utföra en trafik- och bullerutredning. Målet med utredningen var att se hur exploatering påverkar området och att utreda kapaciteten i vägnätet och korsningar.

Resultatet visar att de tillkommande verksamheterna och möjligheterna till friluftsliv kommer bidra till fler resor till och från området. Trafikutredningen har även klargjort möjligheterna till säkra trafiklösningar i området. Bullerutredningen visar också hur nivåerna av samhällsbuller kommer förändras för de närboende både i närtid och långsiktigt.

Den största utmaningen med detta uppdrag är osäkerheten kring vilka specifika verksamheter som kommer etablera sig i området. Bjerking löste detta genom en grundlig dialog med beställaren och en analys av liknande områden i Luleå. Dessutom kunde vi med vår långa erfarenhet jämföra med liknande projekt från övriga Sverige.

Uppdraget är en del av det ramavtal rörande tekniska konsulttjänster som Luleå kommun tecknade med Bjerking 2023 och en del av Bjerkings nya satsning i Norr.

Beställare: Luleå kommun

Kontakt

Upptäck fler uppdrag