Bjerking logotyp
Kvinna vid mikrofon
Kvinna vid mikrofon

Akustik

Bjerking kan hjälpa dig inom ett brett spektrum av problemställningar gällande akustik och buller.

Vi utför större utredningar kring samhällsbuller åt dig som är statlig eller kommunal beställare, men även i mindre skala om du har det behovet, exempelvis vid nybyggnadsprojekt. Det kan handla om att utreda lämpligheten för bebyggelse i ett område i ett tidigt skede vid detaljplanearbeten eller att beräkna bullernivåer vid planerade eller befintliga bostäder och lokaler. Vi utreder även buller från exempelvis bergtäkter och byggarbetsplatser.

Beräkningar utförs enligt Nordisk beräkningsmodell vilket är den vedertagna metoden för beräkning av trafik- och industribuller. I fall där mätningar är en mer passande metod, eller där man vill ha beräkningar verifierade, kan vi utföra dessa både övervakat och loggande över längre tid.

Vi kan också hjälpa dig med frågor som rör byggnadsakustik, det vill säga ljudkvaliteten i en byggnad. Det kan å ena sidan röra sig om lokaler som kyrkor eller konsertsalar där akustiken är en tillgång och ska ge en extra dimension av upplevelsen. Å andra sidan kan ”bra akustik” i exempelvis en bostad innebära att man i stället skyddas från ljud.

Vi är delaktiga tidigt i byggprojekt och ser till att kravnivån blir rätt enligt dina önskemål samt gällande byggregler. Vi utför även projektering i system- och bygghandlingsskeden så väl som verifieringsmätningar inför slutsamråd. De parametrar som oftast studeras är luftljudsisolering, stegljudsnivå, efterklangstid,ljudnivå från installationer, trafik eller andra yttre ljudkällor.

Där oönskade akustiska fenomen eller där människor upplever att de är störda av buller kan vi hjälpa till med kontrollmätningar. Syftet är typiskt att i första hand ta reda på hur ljudmiljön förhåller sig till tillämpliga riktvärden. I fall där riktvärden överskrids kan vi utreda behovet av åtgärder.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Projektering vid nybyggnation
 • Projektering och rådgivning vid ombyggnation
 • Kontrollmätningar och jämförelser mot riktvärden

Kontakt

Uppdrag

 • Bankhuset Stora torget

 • Expo Dubai

 • Heart Space

 • Kv. Ångqvarn

 • Nya Tunagården

 • Space Cube

 • Trafik- och bullerutredning i Sunderbyn

 • Östervåla skola