Bjerking logotyp
Tjänstebild

Scans tomt i Boländerna

På Scans gamla tomt i Boländerna ska det byggas en företagspark med ett flertal byggnader. Eftersom fastigheten ligger i Uppsalas yttre vattenskyddsområde har Bjerking fått i uppdrag av Areim AB att ta fram ett kontrollprogram och göra schaktkontroller på plats. Dessutom bidrar vi till återbruk av betong.

Entreprenören har utfört en del pålningsarbeten på fastigheten inför de nya byggnaderna och pålningen riskerar att föra med sig gamla föroreningar ner i grundvattnet. Undersökningar har visat förhöjda halter av klorerade lösningsmedel och petroleum i marken på grund av den tidigare slakteriverksamheten på tomten.

Bjerkings miljökonsult har gjort kompletterande undersökningar av jord och vatten inför start av kontrollprogrammet och eftersom tidigare rapporter påvisar att det kan finnas mindre föroreningsplymer kvar i marken trots sanering har Bjerking gjort en §28-anmälan enligt Miljöbalken, vilket innebär en anmälan till Miljöförvaltningen om avhjälpandeåtgärder. I denna anmälan visar vi det planerade tillvägagångssättet för att kontrollera att massor och betong inte överstiger gränsvärdena för fastigheten, samt hur sanering bör går till om analyserna skulle visa halter över riktvärdena för metaller, PAH, petroleum, klorerade lösningsmedel och PFAS.

Grundvattnet provtas både före och efter start av pålningsarbetet och regelbundna provtagningar genomförs även under pålningsarbetets gång. Proverna ska påvisa eventuell förekomst av klorerade lösningsmedel, metaller och PFAS.

Areim AB vill använda den rivna betongen från de gamla byggnaderna som fyllnadsmassor istället för att använda nytt krossat berg. På så sätt spar man in ett mycket stort antal lastbilstransporter. För att betongkrossen ska kunna användas som fyllnadsmaterial har Bjerking tagit prover från betongen och testat den bland annat för krom6. Vi har också gjort laktester för att se om det finns några föroreningar som skulle kunna lakas ur betongkrosset. Denna typ av återbruk är exempel på hållbarhetsarbete som Bjerking gärna bidrar till.

Uppdraget startade under 2021.

Beställare: Areim AB

Bildkälla: Bjerking

Kontakt

Upptäck fler uppdrag