Bjerking logotyp
bild ovanifrån över trafikplats
bild ovanifrån över trafikplats

Stadsutveckling

Vi hjälper dig med stadsbyggnads- och detaljplaneprojekt.

Vårt arbete med stadsutveckling och detaljplanering genomsyras av förmågan att se helheten och att sammanväga olika intressen för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för det goda, hållbara samhället. Här ligger styrkan i Bjerkings samlade specialistkompetens som spänner över många av de områden som är viktiga i stadsutvecklings- och detaljplanearbetet.

Vi hjälper dig med allt som rör stadsutveckling och detaljplanering oavsett om du är beställare för en kommun, ett byggföretag, en fastighetsutvecklare eller privatperson.

Stadsutvecklingsteamet på Bjerking har lång samlad erfarenhet av stadsbyggnad och detaljplanering. Hållbarhet och kommunikation är viktiga ledord i alla våra projekt. Hållbarhet lyfter vi tidigt i projekten dels genom ett tydligt fokus på relevanta förutsättningar som markförhållanden, natur- och kulturvärden och sociala värden dels genom ett nära samarbete med specialistkompetenser som finns inom Bjerkingfamiljen som exempelvis miljö, dagvatten, geoteknik, anläggning, gatuprojektering, kulturmiljö och landskapsarkitektur. Detta tillsammans säkerställer både ett hållbart genomförande och en hög kompetensnivå i arbetet med stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner. Vi är övertygade om vikten av tydlig och genomtänkt kommunikation, med såväl våra uppdragsgivare som med allmänheten, politiker och andra samarbetspartners, för att skapa de bästa förutsättningarna för en smidig och kvalitativ arbetsprocess och slutprodukt. Vår målsättning är att i varje projekt sträva efter ett långsiktigt värde för kunden och vår gemensamma framtid.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Stöd i tidiga skeden och i planprocessen
 • Platsanalyser
 • Exploateringsutredningar
 • Strukturplaner
 • Gestaltningsprogram
 • Barnkonsekvensanalyser och sociala konsekvensanalyser
 • Medborgardialoger och workshops
 • Strategisk och specifika miljöbedömningar, MKB
 • Planprogram
 • Detaljplanering
 • Järnvägsplaner

Hållbarhetslöfte Stadsutveckling

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Stadsutveckling kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Förutsättningar
 • Hållbart genomförande
 • Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag