Bjerking logotyp
Tjänstebild

Skålen 24

På uppdrag av Arcona utförde Bjerking en materialinventering av fabriksfastigheten Skålen 24, en äldre fabriksfastighet anpassad till kontor.

Skålen 24 består av ca 18 500 kvm uthyrningsbar yta i totalt åtta våningsplan, varav sex plan ovan mark. Byggnaden ägs av Invesco Real Estate, som i Sverige representeras av Scius Partners.

En större renovering och ombyggnation av byggnaden skulle genomföras, vilket innebar att stora delar av materialet ända ner till stommen skulle rivas. Ytskiktet skulle förnyas, nya tekniska system och hissar installeras, fasaden bytas ut och tre nya våningsplan skulle byggas på för att skapa en modern kontorslokal. Ombyggnationen projektleddes av Arcona.

På uppdrag av Arcona utförde Bjerking i början av 2020 en materialinventering av byggnaden.

Vi studerade bakgrundsinformation och genomförde okulärbesiktning och provtagning av material vid platsbesök. En materialinventering säkerställer att arbetsmiljökraven uppfylls och skapar underlag för uppföljning enligt Plan- och bygglagen. Dessutom underlättar en materialinventering kostnadsbedömningen av rivningsentreprenaden.

Eftersom byggnaden uppfördes 1974, under en period då asbest var tillåtet, fanns misstankar om förekomst av asbest i byggnadsmaterialet. Vid tidigare arbeten i byggnaden hade en vindskiva med misstänkt asbestinnehåll påträffats i fasaden och därför kontrollerades förutom ytskikt även alla fasader i samtliga väderstreck. Däremot förväntades ingen förekomst av PCB eftersom förbud mot PCB redan hade införts vid tiden för byggnadens uppförande.

Vid provtagning av byggnaden och fasaden upptäcktes asbesthaltig internitskiva i samtliga fasader, mindre mängder asbesthaltiga PVC-mattor, rörböjar med asbesthaltig isolering och tack vare mätningar av strålning från byggnadsmaterial kunde även en mindre mängd blåbetong identifieras. Stickprovsmätning av PCB genomfördes också för att säkerställa att ingen PCB har använts vid byggnadens uppförande.

Eftersom byggnaden har nyttjats för diverse verksamheter som historiskt sett hanterat förorenande ämnen och renoveringar och hyresgästanpassningar kan täcka synliga föroreningsspår, var arbetsteamet på detta uppdrag särskilt uppmärksamma på eventuella spill eller andra föroreningar.

Tack vare tydlig kartläggning av förekomsten av farliga ämnen kunde beställaren på ett effektivt sätt planera för ett korrekt omhändertagande av materialet och göra kostnadsbedömningar för rivningsentreprenaden, samt säkerställa att ingen människa exponeras för farliga ämnen i samband med rivningsarbete. Vid uppföljande kontroll i samband med rivning kunde det konstateras att utförd materialinventering i stor utsträckning har överensstämt med verkligheten och man har sluppit onödiga överraskningar med kostsamma stopp i rivningsarbetet som följd.

Bjerking fick fortsatt förtroende för kompletterande kontroller avseende markmiljön på gården inför planerade nybyggnationer.

Uppdraget pågick under 2020.

Beställare: Arcona AB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag