Bjerking logotyp
Tjänstebild

Sillkajen, etapp 3

På uppdrag av Nacka kommun bygger JM ett nytt bostadskvarter på Kvarnholmens södra sida. Bjerkings geologer har på uppdrag av Structor Geoteknik AB gjort en översyn av en bergsslänt i området.

När en sedan tidigare sågad bergyta började släppa mindre delar av berg uppstod det ett behov att kontrollera bergsläntens stabilitet samt arbetsmiljöns säkerhet både under byggproduktionsskedet och långsiktigt. Bjerking fick därför i uppgift att utföra en kontroll samt sprickkartering av bergskärningen. Bjerking har även genomfört en bergteknisk riskanalys och kartering av områdena där potentiell risk för blocknedfall förekom.

Eftersom bergskärningen släppte mindre bitar av berg och släntkrönet var täckt med jord samt löst material så var första åtgärden bomknackning av bergskärningen i sin helhet, samt renblåsning för att säkerställa en säker arbetsmiljö inom byggskedet.

Efter rensningsarbetet har Bjerkings geologer undersökt bergskärningen närmare och analyserat bergblockens lutningsgrad, sprickornas öppningsgrad, fyllningsmaterial mellan sprickor samt potentiell frostvittring under vinterhalvåret. Vi konstaterade tre större block med sprickbildningar med risk för potentiellt blocknedfall närmast släntkrönet.

Kunden önskade säkerställa bergskärningen även för långsiktigt ändamål och därför beslutade vi om åtgärder för att förstärka dessa tre bergblock med bergbultar. På så sätt uppnår vi långsiktig hållbarhet för kunden utan behov av tillsyn och underhåll av bergskärningen.

Uppdraget genomfördes under Q3 2023.

Beställare: Structor Geoteknik AB

Kontakt

Upptäck fler uppdrag