Bjerking logotyp
Tjänstebild

Lillsjö el-station

Vid ombyggnationen av Lillsjö el-station i Bromma har Bjerking medverkat till ett långsiktigt hållbart perspektiv när det gäller material och utförande och att kulturvärdet har bibehållits.

Under 2017 påbörjade Ellevio AB planeringen av ombyggnationen av Lillsjö el-station i Bromma.

Samtliga transformatorer och ställverk skulle bytas ut och stationen skulle byggas om helt. Anläggningen uppfördes 1913 i nationalromantisk stil med delvis mönstermurade fasader och platt tak. Den är grönklassad av stadsmuseet som en ”byggnad som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt”.

Bjerking medverkade i projektet som stöd i frågor rörande kulturvärden och i egenskap av certifierad kontrollant av kulturvärden. Efter godkännande av Stadsbyggnadskontoret övergick uppdraget till att omfatta kontroll av kulturvärden i en fördjupad projektering och påföljande entreprenad. Inför det tekniska samrådet med stadsbyggnadskontoret tog vi fram en kontrollplan med kontrollpunkter för kulturvärden som därefter låg till grund för arbetet under ombyggnaden.

Anläggningens historiska utformning och mötet med den moderna elteknikens krav på säkerhet visade sig vara mer komplicerad än förväntat. Den ursprungliga likriktarhallens arkitektoniska gestaltning och volym skulle till stor del försvinna bakom nya bjälklag och ny utrustning. Arbetet utfördes så långt det var möjligt i enlighet med branschpraxis vad gäller material och arbetsinsatser, men med hänsyn till byggnadens förutsättningar. Alla åtgärder som påverkat befintlig utformning och befintliga kulturvärden har utförts i samråd med utsedd byggnadsantikvarie och i enlighet med gällande lagstiftning.

Det vi lärde oss av processen är att våra bedömningsgrunder prövades när det gäller identifiering av kulturvärden och konsekvensanalys av förändringar. Att placera ett nytt demonterbart bjälklag i likriktarhallen har inte reducerat kulturhistoriska värden utan mest påverkat strukturer i interiören. Anläggningen kan behålla sin verksamhet och utvändigt har byggnaden inte påverkats visuellt i någon högre grad. Ombyggnationen har resulterat i att den gamla el-stationen kan fortsätta leverera el som det omgivande samhället är i växande behov av under de kommande 40 åren.

I alla ombyggnadsuppdrag är det viktigt att vi har ett långsiktigt hållbart perspektiv på både material och utförande. Kulturmiljöarbete och byggnadsvård har en viktig funktion här. Det är mycket komplicerat att bygga om äldre tekniska anläggningar likt Lillsjöstationen, eftersom samhällets utveckling och krav är så förändrade så här långt efter uppförandet. Att behålla verksamheten i byggnaden med helt ny teknik anpassad för moderna konstruktioner innebär stora utmaningar. Hållbarhet handlar här om att trygga samhällets långsiktiga elförsörjning.

Uppdraget utfört under åren 2018–2021.

Beställare: Ellevio AB genom projektledare Lars Tornberg och efterträdaren Christian Adolfsson.

Kontakt

Upptäck fler uppdrag