Bjerking logotyp
Tjänstebild

Genetiska trädgården

Den gamla genetiska trädgården från 1927 i Bäcklösa söder om Uppsala, har rustats upp och förädlats i samband med att nya bostadsområden byggs i och runt omkring parken.

I trädgården finns det 400 år gamla ekar, en enorm rikedom av växtmaterial och en känd björkallé längs med Dag Hammarskjölds väg, med björkar som härstammar från hela Sverige. Centralt i parkstråket ligger en ny lekplats som omgärdas av den gamla äppellunden. Två dammar, en i norr och en i söder, har anlagts för att ta hand om dagvatten.

Uppdraget har omfattat gestaltning och detaljprojektering för hela parken, lekplatsen och den södra dammen. Dammen är gjord för att ständigt kunna ha en vattenspegel och en bryggväg kantar dess södra sida så att de som vill ska kunna njuta av vattnet och livet däri.

Tack vare dammarna och ett befintligt dike, som löper i nord-sydlig riktning, kan dagvattnet tas omhand på ett hållbart sätt. Vi har även kompletterat diket med stora stenar för syresättning och växter för rening av dagvattnet. Jordmassor som schaktats bort från dammarna har tillvaratagits och formats till mjuka kullar i området.

Bjerking inledde projekteringen av trädgården 2015. Södra dammen färdigställdes 2019, därefter invigdes parken och lekplatsen under 2020.

Beställare: Uppsala kommun

Bildkälla: Bjerking

Kontakt

Upptäck fler uppdrag