Bjerking logotyp
Tjänstebild

Frösunda kyrka

Frösunda medeltida kyrka i Vallentuna är från 1400-talet och ligger på en plats där det redan tidigare funnits en kyrka. Här finns sevärdheter från 1100-talet, som ett medeltida altarskåp, en dopfunt och en sengotisk ljuskrona.

Kyrkan var i stort behov av omläggning av yttertaket och därför fick Bjerking i uppdrag att starta ett renoveringsprojekt 2016 med en antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys. Det befintliga materialet är en förrostad plåt lagd 1975, så kallad cor-ten, vilket är mycket ovanligt för kyrkor. Analysen omfattade initialt två alternativ rörande material – ny plåt eller nytt takspån. 

En komplettering genomfördes 2017 med förslag om att välja takskiffer, vilket ur kulturhistorisk synvinkel också var ett bra förslag. Processen med tillstånd från länsstyrelsen innebar bland annat en LCA-analys utförd av Stockholms stift där val av takmaterial studerades utifrån livscykelkostnad och klimatpåverkan. Församlingen prioriterade skiffer, men länsstyrelsen ansåg att takspån var ett lämpligare material och sa nej till skiffer. Vallentuna församling överklagade då till Förvaltningsrätten och fick rätt.  

Materialval baseras ofta på specifik kunskap som rör kulturhistoria och tradition men har alltmer också kommit att utredas utifrån klimatavtryck och livscykelkostnader. Här ger Bjerkings konsulter trygghet genom sin specialistkunskap och gedigna erfarenhet.

Det vi lärde oss av processen är att kulturhistoriska material ofta ör att föredra framför mer moderna material sett ur ett klimatpåverkande perspektiv, men att det långsiktigt hållbara perspektivet också handlar om beställarens ekonomi, säger Anders Stjernberg, byggnadsantikvarie. Här betyder det framtida möjligheter att vidmakthålla både byggnadens karaktär och möjligheter att avläsa och uppleva dess historia.

Uppdraget är utfört under åren 2016–2021.

Beställare: Vallentuna församling 

Kontakt

Upptäck fler uppdrag