Bjerkings klimatfond

Bjerkings klimatfond är vårt sätt att klimatkompensera. För varje ton koldioxidekvivalenter som orsakas genom våra resor, energianvändning och stora inköp avsätts en summa som minst motsvarar kostnaden för de bästa CDM-projekten (gold standard).

Fonden ska bidra till att nya lösningar och arbetssätt skapar klimatförbättringar i våra uppdrag som annars inte hade kommit till stånd. När vi sen delar slutsatserna vidare till andra och implementerar kunskapen i ytterligare projekt blir potentialen långt större än om vi hade klimatkompenserat på traditionellt sätt. Det visar de klimatfondsprojekt vi hittills genomfört.

Är du en av våra kunder och vill göra en extra insats för klimatet? Tveka inte att kontakta oss.

 

 

Kontakt

Lisa Henningsson

Certifierad miljöbyggsamordnare

010-211 81 05

Uppsala

lisa.henningsson@bjerking.se

Robert af Wetterstedt

Specialist Hållbarhet

010-211 85 95

Stockholm

robert.af.wetterstedt@bjerking.se

Våra klimatfondsprojekt

Kolsänkor i staden

Utformning av grönytor i staden för att maximera kolinlagring.

Kan vi utforma grönytorna i staden för att maximera inlagringen av kol? Hur bygger vi upp jorden på bästa sätt? Vilka växter bör vi välja? Hur ska planteringen bäst skötas? 

Det här projektet är en förstudie till ett forskningsprojekt med syfte att öka förståelsen för hur val av grönyta kan påverka kolinlagringen med tanke på växtval, växtbäddsuppbyggnad och skötsel. Projektgruppen, bestående av Agnes Sandström, Disa Löfvendahl, Lisa Henningsson och Karin Winroth har haft kontakt med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) för att knyta nya kontakter via nätverk inom Uppsala klimatprotokoll.

Målet med forskningsprojektet är att:

  • skapa ett ”recept” för de mest effektiva grönytorna
  • sprida argument och information baserade på forskning och fakta

Läs mer i sammanfattning från webbinarium om kolinlagring

Klimatfärdplan Uppsala

Hur kan vi bygga nya bostäder, sjukhus och skolor och samtidigt drastiskt minska våra utsläpp? Projektet Klimatfärdplan Uppsala ska resultera i hållbara framtidslösningar, men för att det ska lyckas behövs data – detaljerad, korrekt och i stora mängder. 

I detta projekt har vi sammanställt hur våra vanligaste byggnader påverkar klimatet. Bjerking har gjort livscykelanalysberäkningar i One Click LCA, ett analysverktyg med information från byggnadsprojekt över hela världen. Indata till beräkningarna hämtades från den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna i Uppsala, forskning samt egna projekt.

All data ska bli tillgänglig i Klimatfärdplan Uppsala så att även forskare, studenter och många andra företag och organisationer kan få nytta av den i sitt eget klimatarbete. Det kan användas för att utvärdera hur bland annat olika byggnadsmaterial, teknik och arkitektur kan påverka Uppsala kommun och klimatet i framtiden så att vi med stor säkerhet kan slå fast hur vi behöver bygga, bo och verka för att nå klimatmålen. 

Bjerkings bidrag till Klimatfärdplan Uppsala finansieras genom Bjerking Klimatfond.

Läs mer om Klimatfärdplan Uppsala här

Bjerkings Hongling Liu och Lisa Henningson berättar mer om hur vi bidrar till Klimatfärdplan Uppsala 
 

Sätra - klimatbantning i anläggningsprojekt

Sätra är en ny stadsdel som ska byggas strax utanför Västerås och där kommunens hållbarhetsambitioner är höga. Vi använder medel ur Bjerkings klimatfond för att beräkna vilken klimatvinst som skulle kunna erhållas genom att göra några förändringar i entreprenaden. Vi har valt ut fyra områden: 

  1. Byte till ”grön asfalt” 
  2. Använda VA-rör med minst klimatpåverkan 
  3. Använda KC-pelare med klimatneutral komponent 
  4. Ersätta all diesel i entreprenadmaskinerna med HVO100 

Beräkningarna görs i ett verktyg som heter One Click LCA. 

Bild till höger: Förslag på hur vattenparken på Sätra kan komma att se ut. Illustration: Tovatt Architects & Planners och Mandaworks AB