Vatten och avlopp

Vi kan hjälpa dig med utredningar och projektering rörande VA oavsett om du representerar offentlig verksamhet, VA-bolag, industri, entreprenör, fastighetsutvecklingsbolag eller samfällighetsförening.

Vi tar fram utredningar och handlingar tillsammans med andra teknik- och kompetensområden, uppdragsleder och samordnar mark- och gatuprojektering, gestaltning och landskapsprojektering, geoteknik och miljö i våra uppdrag.

Våra vanligaste uppdrag genomförs inom ombyggnads- och stadsutvecklingsprojekt, exploateringsområden, projektering av kvartersmark, allmänna anläggningar och vägar i stad och på landsbygd.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Utredning och förprojekteringar inför detaljplaneläggning
  • Projektering av systemhandlingar och detaljprojekterade bygghandlingar
  • Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer
  • Projektering av pumpstationer
  • Projektering av dagvattendammar, fördröjningsmagasin och andra dagvattenåtgärder
  • Projektering/utredning av överföringsledningar
  • Beställarstöd med bl a entreprenadplanering, kalkyler och besiktning
  • Ledningssamordning
  • BIM/CAD-, modell- och ritningssamordning

 

Uppdrag