Bjerking logotyp
Tjänstebild

Byggnadsvård

Vi erbjuder tjänster genom hela byggprocessen med fokus att varsamt utveckla eller underhålla fastigheter så att dess karaktär tas till vara. Därmed bidrar vi till långsiktig hållbarhet i samhällsutvecklingen, både ekologiskt och kulturhistoriskt.

Omsorg för kulturmiljön och befintligt byggnadsbestånd har varit en viktig del i Bjerkings verksamhet sedan starten och idag är det mer aktuellt än någonsin.

Vi ser platsens historia som en tillgång i samhällsplaneringen. Kulturmiljön finns överallt, i vardagslandskapet och i särskilt värdefulla miljöer, i stad och på landsbygd.

Vi kan hjälpa dig med:

 • kulturmiljöutredningar inklusive MKB
 • antikvariska förundersökningar, konsekvensanalyser och utlåtanden
 • hållbar projektering vid förvaltning och utveckling av befintligt fastighetsbestånd
 • antikvarisk medverkan och sakkunnig kontroll av kulturvärden
 • byggnads- och materialbeskrivningar i enlighet med AMA-systemet
 • färgsättningsförslag och färgundersökningar
 • utarbetande av vård- och underhållsplaner inklusive skötselanvisningar
 • konditionsbesiktningar och vård- & underhållsplaner
 • riskbedömningar i anslutning till exempelvis vibrationsmätningar
 • riskbedömning, mätning och förebyggande åtgärder vid exempelvis vibrationsalstrande arbeten

Kontakt

Uppdrag

 • Filadelfiakyrkan

 • Frösunda kyrka

 • Lillsjö el-station

 • Nya tunnelbanan delprojekt Söder

 • Venngarns slott