Bjerking logotyp
Tjänstebild

Radon

Vi utreder, gör riskbedömning och erbjuder alla typer av tjänster som har med radon att göra.

Regelverk

Vi har lång erfarenhet av radonfrågor och har bland annat varit delaktiga i myndigheternas arbete med att ta fram regelverk kring radon och lett stora utredningar om radon i luft och vatten.

Radonundersökning i befintliga lokaler

Vi hjälper dig utreda förhöjda halter av radon i befintliga hus och föreslår lämpliga åtgärder. Förhöjda halter kan bero på till exempel markförhållanden, vattenkvalitet, huskonstruktion, ventilation och byggnadsmaterial. Vi hjälper dig även med att projektera och utföra åtgärder för att reducera halterna till acceptabla nivåer.

Nybyggnation

Inför nybyggnation undersöker vi om marken kan ge upphov till radonproblem. Marken klassificeras som låg-, normal- eller högriskmark och underlaget används för att utforma grundläggning och huskonstruktion så att eventuella problem med radongas i byggnaden inte uppkommer.

I bergtäkter kan vi utföra gamma- och spektrometrimätningar på berg- och krossmaterial för att kunna avgöra om det är lämpligt att använda det som byggmaterial.

Vi bistår gärna med vår kompetens och vägleder entreprenörer och andra intressenter gällande de krav som ställs av miljöcertifieringsorganisationerna (Miljöbyggnad, Breeam, Svanen).

Radon på arbetsplatser

Utöver mätningar och utredningar kan vi vägleda dig kring hur de nya kraven om radon på arbetsplatser enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter ska tillämpas. Den 1 feb 2018 kom nya krav på hantering av radon på arbetsplatser. Alla arbetsplatser behöver leva upp till de nya kraven även om de har olika karaktär såsom ovan och under jord, gruvor med mera. Vi kan hjälpa dig!

Radon och andra naturligt förekommande radionuklider i dricksvatten

Vi har spetskompetens kring radon och andra naturligt förekommande radionuklider i dricksvatten. Det har kommit nya krav om radioaktivitet i dricksvatten i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter för kommunalt vatten. Vi kan hjälpa dig med dosberäkning och riskbedömning.

Radonboken

Vi har varit med och tagit fram den senaste utgivningen av ”Radonboken”, den enda omfattande litteratur som finns om ämnet på nationell nivå. Vi följer utvecklingen internationellt och våra specialister sitter i olika tekniska kommittéer.

Utbildning och certifiering

Branschorganisationen Svensk Radonförening håller kurser inom radon. Se kurserna här.

Sveriges forskningsinstitut RISE erbjuder certifiering av sakkunnig inom radon. Läs mer om certifieringen här.

Hållbarhetslöfte Förorenade områden samt Geoteknik och hydrogeologi

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Förorenade områden samt Geoteknik och hydrogeologi kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

  • Planering, lokalisering och utformning
  • Masshantering, platsspecifika riktvärden och livscykelanalys
  • Upphandling
  • Systemval och dimensionering
  • Kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

  • Universitetshuset i Uppsala