Bjerking logotyp
Tjänstebild

MKB och tillstånd

Vi erbjuder både miljökompetens för bedömningar och samordning/processtyrning samt teknisk kompetens under ett projekts hela livscykel.

För att få anlägga och bygga samt bedriva verksamhet krävs i regel att flera olika lagstiftningar följs, att utredningar genomförs och med följden att flera tillstånd kan komma att krävas. De mest centrala lagrummen är miljöbalken och plan- och bygglagen, men även andra lagar såsom väglagen, kulturmiljölagen och ellagen kan vara tillämpbara.

Bjerkings konsulter har lång erfarenhet inom miljöområdet från olika branscher och som kan bygg- och anläggningsprocessen väl.

Vi kan hjälpa dig med:

 • MKB- och Tillståndsprocess
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • Teknisk beskrivning (baserat på egna utredningar eller andras)
 • GIS-samordning och kartframställning
 • Geoteknik
 • Hydrogeologi
 • Provtagning, analys och riskbedömning (Vattenmiljö och sediment; Markmiljö)
 • Kulturmiljö
 • Naturmiljö och ekologi
 • Landskapsanalys
 • Ljudmiljö

Kontakt

Uppdrag

 • Erosionsvallar Lomma

 • Societetskajen