Bjerking logotyp
datorskärm med diagram
datorskärm med diagram

Datasamordning

Vi skapar ordning och reda i din oreda genom att erbjuda tjänster för en kvalitativ informationshantering både för din verksamhet och dina projekt eller uppdrag.

Det kan röra sig om allt från mappstrukturer och namngivningskonventioner för filer och lager, till metadatasättning och granskning av omnämnda, samt handhavande av olika webbaserade projektplattformar och projektytor.

Datasamordnaren fyller en viktig roll i både små och stora projekt. I mindre projekt och uppdrag är datasamordnarens insats främst koncentrerad kring uppstart och leverans, medan större och mer komplexa projekt kräver kontinuerliga insatser kring uppföljning och kvalitetssäkring.

Tjänsten innefattar ett helhetsåtagande av den digitala styrningen.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Sammanställa och vidarebefordra beställarens IT-krav till projektmedlemmarna
 • Säkerställa att digitala standarder, krav, rutiner och riktlinjer följs genom regelbunden kommunikation med teknikområdena
 • Genomföra löpande kvalitetskontroller för att erhålla en hög kvalitet redan tidigt i projektet
 • Ta fram tydliga instruktioner och lathundar
 • Tillgängliggöra mallar och kravdokument
 • Organisera mappar och filer
 • Säkerställa att deadlines för interna och externa delgivningar respekteras
 • Ansvara för att digitala leveranser och delgivningar genomförs på ett högkvalitativt sätt

Hållbarhetslöfte Digital informationshantering

Med hjälp av vårt hållbarhetslöfte för Digital informationshantering kan vi hjälpa dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling:

 • Digitalisering
 • Underlag till livscykelanalys
 • Återbruk och ombyggnationer
 • Kompetensutveckling och kunskapsspridning

Om du som kund eller projektet inte har några tydliga hållbarhetsmål kan vi lyfta in de aspekter som vi identifierat som betydande för arbetet.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften

Kontakt

Uppdrag

 • Bytespunkt Slussen

 • Knivsta överföring Käppala

 • Vaxholms kajer