MKB och tillstånd

Vi erbjuder både miljökompetens för bedömningar och samordning/processtyrning samt teknisk kompetens under ett projekts hela livscykel.

För att få anlägga och bygga samt bedriva verksamhet krävs i regel att flera olika lagstiftningar följs, att utredningar genomförs och med följden att flera tillstånd kan komma att krävas. De mest centrala lagrummen är miljöbalken och plan- och bygglagen, men även andra lagar såsom väglagen, kulturmiljölagen och ellagen kan vara tillämpbara.

Bjerkings konsulter har lång erfarenhet inom miljöområdet från olika branscher och som kan bygg- och anläggningsprocessen väl. 

Vi kan hjälpa dig med:

 • MKB- och Tillståndsprocess
 • Miljökonsekvensbeskrivning
 • Teknisk beskrivning (baserat på egna utredningar eller andras)
 • GIS-samordning och kartframställning
 • Geoteknik 
 • Hydrogeologi 
 • Provtagning, analys och riskbedömning 
  • Vattenmiljö och sediment
  • Markmiljö
 • Kulturmiljö
 • Naturmiljö och ekologi
 • Landskapsanalys
 • Ljudmiljö

 

Se även följande tjänster

Uppdrag