Byggnadsvård

Vi erbjuder tjänster genom hela byggprocessen med fokus att varsamt utveckla eller underhålla fastigheter så att dess karaktär tas till vara. Därmed bidrar vi till långsiktig hållbarhet i samhällsutvecklingen, både ekologiskt och kulturhistoriskt.

Omsorg för kulturmiljön och befintligt byggnadsbestånd har varit en viktig del i Bjerkings verksamhet sedan starten och idag är det mer aktuellt än någonsin.

Vi ser platsens historia som en tillgång i samhällsplaneringen. Kulturmiljön finns överallt, i vardagslandskapet och i särskilt värdefulla miljöer, i stad och på landsbygd.

Vi kan hjälpa dig med:

  • kulturmiljöutredningar inklusive MKB
  • antikvariska förundersökningar, konsekvensanalyser och utlåtanden
  • hållbar projektering vid förvaltning och utveckling av befintligt fastighetsbestånd
  • antikvarisk medverkan och sakkunnig kontroll av kulturvärden
  • byggnads- och materialbeskrivningar i enlighet med AMA-systemet
  • färgsättningsförslag och färgundersökningar
  • utarbetande av vård- och underhållsplaner inklusive skötselanvisningar
  • konditionsbesiktningar och vård- & underhållsplaner
  • riskbedömningar i anslutning till exempelvis vibrationsmätningar
  • riskbedömning, mätning och förebyggande åtgärder vid exempelvis vibrationsalstrande arbeten

Uppdrag