Bjerking logotyp
Tjänstebild

Societetskajen

Kajanläggningen i Societetsparken i Norrtälje är i stort behov av förstärkning. Bjerking har genomfört en miljöbedömning för att integrera miljöaspekter och hållbarhet i planeringen av den kommande upprustningen.

Societetsparken i Norrtälje är belägen längs den södra sidan av Norrtäljeåns utlopp i Norrtäljevikens hamnbassäng. Kajanläggningen längs parkens norra sida uppfördes år 1880 och renoverades under 1960- och 1990-talen. Nu är kajen i stort behov av förstärkning då geotekniska undersökningar har visat att delar av Societetsparken är instabila, vilket kan leda till jordskred.

För att förhindra jordskred har Norrtälje kommun stängt delar av parken och infört lastbegränsningar. Problemet med markinstabilitet ska åtgärdas genom att anlägga en ny 250 meter lång spont längs kajen. Societetsparken ligger inom ett område som kan översvämmas vid ett så kallat 100-årsflöde. För att minska översvämningsrisken ska kajen även höjas 0,5 meter. Dessa åtgärder räknas som arbeten inom vattenområden och är därmed tillståndspliktiga enligt 11 kap. miljöbalken.

Bjerking ansvarade för underlagsutredningar, en miljökonsekvensanalys och den miljöbedömning som gjordes inför ansökan om vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen. Syftet med en miljöbedömning är, enligt 6 kap. 1 § miljöbalken, ”att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas”. I uppdraget ingick även att ta fram ett samrådsunderlag, en teknisk beskrivning samt ett kontrollprogram för genomförande av förstärkningsarbetena. Bjerking utförde även miljöteknisk markundersökning och sedimentprovtagning inom projektet.

Uppdraget pågick mellan våren 2020 och våren 2021.

Beställare: Norrtälje kommun

Kontakt

Upptäck fler uppdrag