Bjerking logotyp
Tjänstebild

Mälarbanan etapp Huvudsta – Barkarby

På uppdrag av Trafikverket är Bjerking delaktiga i utbyggnaden av flera etapper av Mälarbanan, där två spår ska bli fyra spår.

Omgivningskontroll – vibrationer

Inför utbyggnaden av Mälarbanan etapp Huvudsta – Barkarby har Trafikverket valt Bjerking för att utföra kontroller på omgivningen inför sprängningar och utbyggnad.

Bjerking utför riskanalyser och omgivningskontroller såsom besiktning av byggnader, konstruktioner, anläggningar och industrier inom cirka 100 meter från sprängningsarbeten samt cirka 50 meter från övriga markarbeten. Inom riskområdet finns ett flertal känsliga byggnader, anläggningar och verksamheter.

Bjerking utför även omfattande vibrations-, luftstöts- och bullermätningar samt analyser av mätadata i samband med produktion. Syftet är att verifiera byggnaders undergrunder för att säkerställa korrekta riktvärden för tillåtna vibrationer.

Vårt första uppdrag var sträckan Kallhäll – Tomteboda som pågick under perioden 2012–2015.

Hydrogeologi och Geodetisk mätning

Sedan våren 2019 har Bjerking det övergripande ansvaret för kontroll av grundvattennivå, porttryck samt sättningsmätning inom projektet Mälarbanan på sträckan Huvudsta – Spånga.

I uppdraget ingår manuell pejling av grundvattennivå, mätning av portryck i lera, precisionsavvägning av dubbar och markpeglar, samt installation och underhåll av utrustning för automatisk nivåkontroll av grundvatten. Uppdraget syftar till att främst identifiera eventuella sättningar i marken och byggnader som kan bero på förändringar i grundvattnets trycknivå/portrycket såväl som sättningar orsakade av markförskjutningar som härrör från vibrationer i samband med spontning, pålning, packning, uppfyllning och schakt.
Uppdraget startade som referensmätningar inför byggnation och anläggningsarbeten och har sedermera övergått till kontrollmätningar under produktionsskede.

Sträckan Huvudsta – Barkarby påbörjades 2019 och beräknas pågå i cirka tio år.

Beställare: Trafikverket

Bildkälla: Bjerking AB

Liknande uppdrag

Kontakt

Upptäck fler uppdrag