Bjerking logotyp
Tjänstebild

Fritidsbro över Voxnan

I december 2022 fick Bjerking i uppdrag av B.I.O Bygg i Edsbyn AB att projektera en fritidsbro över Voxna älv i Edsbyn. Bron är tänkt att användas för gång- och cykeltrafik under sommarhalvåret och för skotertrafik under vinterhalvåret.

Beställaren önskade bygga en träbro med limträbalkar med en spännvidd på drygt 31 meter och en fri bredd på 3 meter. Bjerking gjorde en förstudie följt av projektering med hjälp av tre kompetensområden:

  • Träkonstruktion (för träöverbyggnad)
  • Geokonstruktion
  • Bro (för underbyggnad)

Utmaningen bestod i att hitta en kostnadseffektiv grundläggningsmetod med en begränsad budget. I stället för en traditionell platsgjuten konstruktion valde vi att utföra grundläggning på okbalkar av stål understödda av borrade pålar, med stödmurselement utanför broändar mot anslutande grusväg. Då grundläggningsförhållandet krävde pålning och vi ville undvika att påla mitt i älven, löste vi det genom att göra bron med ett fribärande spann över älven. För att hinna utföra markarbetena och montera bron medan marken fortfarande var frusen, prioriterade vi projekteringen och gjorde delleveranser på handlingar för de olika arbetsmomenten.

Ytterligare en utmaning bestod i att bygga bron med en fri spännvidd på 31,4 meter över älven. De tre limträbalkarna lyftes ut en i taget på grund av vikten och det långa utligget för kranen. Entreprenören monterade räckes- och stagkomponenter på balkarna i mesta möjliga mån. Montering av resterande brodelar (stag, slitbana, räcke m.m.) utfördes över vatten.

Projekteringen pågick från januari till början av mars 2023. Markarbetena påbörjades i februari och montage av bron påbörjades i månadsskiftet mars/april 2023. Slutmontering pågår och bron kommer att invigas våren 2023.

Beställare: B.I.O Bygg i Edsbyn AB

Förstora bilden
Förstora bilden

Kontakt

Upptäck fler uppdrag