Mälarbanan etapp Slammertorp i Kallhäll

Trafikverket har påbörjat utbyggnaden av Mälarbanan från Kallhäll till Tomteboda. Det kommer att ske en utvidgning med två nya spår så det totalt blir fyra spår på sträckan. Etappen Slammertorp i Kallhäll är den största bergentreprenaden på sträckan.

Trafikverket valde via ramavtal Bjerking för att utföra kontroller på omgivningen innan de stora sprängningarna påbörjades. Våra uppgifter i projektet har varit att uppdatera befintlig riskanalys samt upprätta nya för tillkommande entreprenader i projektet. Vi har utfört besiktning av kringliggande fastigheter, både bostäder, konstruktioner och industrier. Intill sprängningarna finns även ett 3G-torn med tillhörande mycket känsliga teknikhus som vi varit tvungna att lyfta för att kunna vibrationsisolera.

Under arbetets gång har vi utfört mycket omfattande vibrations, luftstöts- och bullermätningar för att säkerställa att entreprenören hållt sig inom givna gränsvärden. Löpande under projektets gång har vi även utfört skadebesiktningar då anmälningar om sådant inkommit. 

Beställare: Trafikverket