Fastighetsunderhåll

Att underhålla en fastighet handlar i grunden om att maximera en byggnads livslängd. Det handlar även om att ha kontroll på vad som behöver göras och när för att undvika överraskningar som oväntade kostnader. De bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som håller efter sina byggnader kontinuerligt är vinnarna, och nyckeln är ofta att ha en bra underhållsplan som kopplas till faktorer som exempelvis stambyten, fasadjobb, tak, balkonger och fönster.

Underhållsplanering

Fastigheter är byggnader som ska stå länge. Vissa delar av byggnaden har dock betydligt kortare livslängd och behöver underhållas eller bytas ut. Viktiga faktorer som kräver kontroll och planering. Det kan handla om renoveringar eller byte av fasader, tak, balkonger, fönster, stammar, dörrar och innergårdar/gårdsbjälklag är exempel på vanligt återkommande underhåll.

En underhållsplan är ett verktyg för att hjälpa till att förstå vad som behöver göras med en byggnad på sikt i tid och pengar.  Planen skapar ordning och reda plus underlättar budgetarbete även om personer i exempelvis en bostadsrättförenings styrelse byts ut. En bristfällig underhållsplan som inte aktivt följs har motsatt effekt och kan bidra till ekonomiska problem.

Att ta fram en underhållsplan är ett arbete som bör göras i intervaller om tio år och här kan vi göra detta åt allt från bostadsrättsföreningar till stora fastighetsbolag.

Lagar och andra regelverk

Vid alla byggprojekt måste man ta hänsyn till lagar och styrande dokument. Vissa arbeten omfattas av bygglov, kontrollansvarig enligt plan och bygglagen, olika typer av besiktningar och andra myndighetskontakter som vara väldigt krångliga om man inte har vana av detta.

Vad kan Bjerking hjälpa till med?

På Bjerking har vi lång erfarenhet av:

- Entreprenadjuridik

- Kalkyler

- Tidsplaner

- Kvalitetssäkring

- Underhållsplaner

- Besiktningar och kontroller

Exempel på projekt vi är vana att leda:

- Takomläggning

Fasadrenovering

Fönsterrenovering

- Gårdsrenovering

- Gårdsbjälklag

- Stambyte

- Ombyggnad av lägenheter/vindslägenheter

- Installation av bergvärme och solpaneler

- Yttre och inre underhåll

- Energieffektivisering

- Installationstekniska åtgärder (VVS, El, Styr)

- Fastighetsautomation 

Vi har vana att skriva avtal och upphandla entreprenader för att få arbetet gjort till avtalad tid, kvalitet och till avtalat pris.

Radon

Förhöjda radonhalter kan förekomma i vissa fastigheter. Radonkällan kan vara marken och/eller byggnadsmaterialet blåbetong.

Vid behov att utreda radonproblem, göra en korttids- eller långtidsmätning, tolka lagstiftning, göra riskbedömning, få rådgivning om åtgärdsförslag som är kostnadseffektiva så kan vi på Bjerking hjälpa er med detta. Ett nytt strålskyddsdirektiv som har implementerats i Svensk författningssamling förespråkar en referensnivå för radon på 200 Bq/m3 i alla byggnader (bostäder, arbetsplatser, lokaler dit allmänheten har tillträde). Alla bostadsrättföreningar ska ha koll på att referensnivån efterlevs.

Läs mer om Radon här

Antikvariska tjänster

Alla byggnader har kvalitéer som kan tas till vara vid underhåll och renovering. Vissa byggnader är dessutom klassade som kulturhistoriskt värdefulla och kan vara skyddade i detaljplan eller som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. Våra antikvarier har god kunskap om bostadshus från olika tider och om tidstypiska material och metoder. Tillsammans med Bjerkings byggnadsvårdsingenjörer kan antikvarierna vägleda fastighetsägaren inför planerade åtgärder och vara ett stöd under hela genomförandet.

Läs mer om Antikvariska tjänster här

Kontakta mig

Hans Stokken

Stockholm

010-211 84 80

Maila

Kontakta mig

Jens Olsson

Uppsala

010-211 81 60

Maila