Universitetet el 36-Dat 20150218-4.jpg

Byggnadsvård

Att omhänderta kulturhistoriskt värdefulla byggnader, anläggningar och miljöer kräver speciell kompetens eftersom alla objekt har olika förutsättningar och behov. Vi på Bjerking har lång erfarenhet av att vårda och utveckla fastigheter med stora kulturvärden. Med bred kunskap om material- och hantverksteknik i medeltida till nutida byggnader hjälper vi våra kunder från start till mål.

Antikvariska tjänster

När en kulturhistorisk värdefull byggnad eller anläggning ska restaureras eller ändras medverkar våra byggnadsantikvarier för att se till att förändringen samspelar med objektets förutsättningar och kulturvärden. Antikvarien identifierar och bevakar de kulturhistoriska värdena och ser till att de tas tillvara så att byggnaden eller anläggningen inte förvanskas.

Vi finns att tillgå från tidiga skeden till planerings- och byggprocessen. Vanliga tjänster är rådgivning, inventering och dokumentation. Vi upprättar vårdprogram och tar fram underlag för detaljplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och för projektering. Dessutom arbetar vi med kulördokumentation.

Våra byggnadsantikvarier är certifierade sakkunniga kontrollanter av kulturvärden och har specialistkompetens om Plan- och Bygglagen, PBL. Vi hjälper våra kunder med rådgivning kring bygglov och håller utbildningar om kulturvärden och PBL åt bland annat kommuner och certifieringsinstitut.

Specialister inom äldre byggnadsteknik

Ett varsamt underhåll och vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader förutsätter att samtliga inblandade aktörer har kunskaper om såväl byggnadshistoria såsom traditionella material och arbetsmetoder. Byggnaden eller anläggningens värden ska tas tillvara och bevaras för kommande generationer.

Vi hjälper fastighetsägare och förvaltare med allt från planering av det dagliga underhållet till stora renoveringar och ombyggnader. Vi erbjuder våra tjänster genom hela processen, med bland annat utredningar, bidragsansökningar, myndighetskontakter, projektering, projekt- och byggledning och besiktning.

Bland våra medarbetare finns även specialister inom industriminnesvård och natursten.