Universitetet el 36-Dat 20150218-4.jpg

Byggnadsvård & kulturmiljö

Byggnadsvård är ett av Bjerkings äldsta kompetensområden. Omsorg för kulturmiljön och befintligt byggnadsbestånd har varit en viktig del i företagets verksamhet sen starten 1943.

Kulturmiljö

Vi på Bjerking ser platsens historia som tillgång i samhällsplaneringen. Kulturmiljön finns överallt, i vardagslandskapet och i särskilt värdefulla miljöer, i stad och landsbygd. Genom rätt balans mellan skydd, förvaltning och utveckling är det möjligt att undvika beslut som får oåterkalleliga följdeffekter och skapa förutsättningar för ett fortsatt formbart landskap.

Byggnadsvård

Byggnadsvård kan definieras som förvaltning och utveckling av befintligt fastighetsbestånd för kommande generationer. Vi erbjuder heltäckande konsulttjänster genom hela byggprocessen och vårt fokus är att varsamt utveckla eller underhålla fastigheter så att dess karaktär tas till vara. Därmed bidrar vi till långsiktig hållbarhet i samhällsutvecklingen, både ekologiskt och kulturhistoriskt.

Tjänster som vi erbjuder är bland annat:

Antikvarisk medverkan och sakkunnig kontroll av kulturvärden, antikvariska förundersökningar, konsekvensanalyser och utlåtanden, kulturmiljöutredningar, landskapskaraktärsanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar, byggnadsarkeologiska tjänster, vård- och underhållsplaner, konditionsbesiktningar, projektering, installationssamordning, projekt- och byggledning.