Universitetet el 36-Dat 20150218-4.jpg

Byggnadsvård & kulturmiljö

Kulturmiljön är en dimension i alla miljöer som präglats av mänsklig verksamhet. Det är en mångsidig tillgång i samhället med betydelse för bland annat biologisk mångfald, folkhälsa, rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring, och även för lokal och regional tillväxt. Långsiktigt hållbar utveckling innebär att byggnader och miljöer tillförs nya, samtida värden, samtidigt som planerade förändringar bygger vidare på det befintliga kulturhistoriska sammanhanget.

Byggnadsvård handlar om att värna och vårda det byggda kulturarvet för kommande generationer. Men byggnadsvård handlar även om att hushålla med resurser i en strävan att minska byggsektorns ”ekologiska fotavtryck”.

Ett hållbart synsätt är själva utgångspunkten för vårt arbete, att analysera och tolka historien är vår specialitet. Vi deltar i tidiga skeden där översiktlig- och detaljplanering, konsekvensbeskrivningar och utredningar dominerar, såväl som i senare skeden med projektering, bygglov och sakkunnighetskontroll av kulturvärden.

Tjänster

När en kulturhistorisk värdefull byggnad eller plats ska förändras medverkar våra byggnadsantikvarier och kulturgeografer för att se till att förändringen samspelar med objektets förutsättningar och kulturvärden. Vi identifierar och bevakar att kulturhistoriska värdena tas tillvara så att byggnaden eller miljön inte förvanskas. Antikvarien identifierar och bevakar de kulturhistoriska värdena och ser till att de tas tillvara så att byggnaden eller anläggningen inte förvanskas.

Vi finns att tillgå från tidiga skeden till planerings- och byggprocessen. Vanliga tjänster är rådgivning, inventering och dokumentation. Vi upprättar vårdprogram och tar fram underlag för detaljplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och för projektering. Dessutom arbetar vi med kulördokumentation.

Våra byggnadsantikvarier är certifierade sakkunniga kontrollanter av kulturvärden och har specialistkompetens om Plan- och Bygglagen, PBL. Vi hjälper våra kunder med rådgivning kring bygglov och håller utbildningar om kulturvärden och PBL åt bland annat kommuner och certifieringsinstitut.

Specialister inom äldre byggnadsteknik

Ett varsamt underhåll och vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader förutsätter att samtliga inblandade aktörer har kunskaper om såväl byggnadshistoria såsom traditionella material och arbetsmetoder. Byggnaden eller anläggningens värden ska tas tillvara och bevaras för kommande generationer.

Vi hjälper fastighetsägare och förvaltare med allt från planering av det dagliga underhållet till stora renoveringar och ombyggnader. Vi erbjuder våra tjänster genom hela processen, med bland annat utredningar, bidragsansökningar, myndighetskontakter, projektering, projekt- och byggledning och besiktning.

Bland våra medarbetare finns även specialister inom industriminnesvård och natursten.