Radon

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med radonfrågor. Vi utreder, gör riskbedömning och erbjuder andra tjänster som har med radon att göra. Våra specialister har varit delaktiga i myndigheternas arbete med att ta fram regelverk om radon och har hållit i stora utredningar om radon i luft och vatten.

Radonundersökning i befintliga lokaler

Vi utreder förhöjda halter av radon i befintliga hus och föreslår lämpliga åtgärder. Förhöjda halter kan bero på till exempel markförhållanden, vattenkvalitet, huskonstruktion, ventilation och byggnadsmaterial. Vi erbjuder hjälp med att projektera och utföra åtgärder för att reducera halterna till acceptabla nivåer.

Nybyggnation

Inför nybyggnation undersöker vi markens potential att ge upphov till ett radonproblem. Markens klassificeras som låg-, normal- eller högriskmark och underlaget används för att utforma grundläggning och huskonstruktion så att eventuella problem med radongas i byggnaden inte uppkommer.

I bergtäkter kan vi utföra gamma- och spektrometrimätningar på berg- och krossmaterial för att kunna avgöra om det är lämpligt att använda det som byggmaterial.

Vi bistår med vår kompetens och vägleder entreprenörer och andra intressenter gällande de krav som ställs av de miljöcertifieringsorganisationerna (Miljöbyggnad, Breeam, Svanen).

Radon på arbetsplatser

Utöver mätningar och utredningar kan vi vägleda om hur de nya kraven om radon på arbetsplatser enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter ska tillämpas. Från och med den 1 feb 2018 ska radon på arbetsplatser hanteras på ett annat sätt än hur det görs idag. Vi hjälper arbetsplatser av olika karaktärer (ovan och under jord, gruvor osv.) att leva upp till de nya kraven om radon.

Radon och andra naturligt förekommande radionuklider i dricksvatten

Vi har spetskompetens om radon och andra naturligt förekommande radionuklider i dricksvatten. Det har kommit nya krav om radioaktivitet i dricksvatten i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter för kommunalt vatten. Vi kan hjälpa till med dosberäkning och riskbedömning.

Kurser

Vi ger en egen radonutbildning Radon i byggnader i samarbete med svensk radonförening. Vi har föreläst i många kurser som anordnats av myndigheter och andra intressenter. Vi på Bjerking kan ta fram nya kurser om radon i luft och vatten, anpassad till olika målgrupper.

Radonboken

Vi har varit med och tagit fram den senaste utgivningen av ”Radonboken”, den enda omfattande litteratur som finns om ämnet på nationell nivå. Vi följer utvecklingen internationellt och våra specialister sitter i olika tekniska kommittéer.