MKB- och tillståndsprocess

För att få anlägga och bygga samt bedriva verksamhet krävs att flera olika lagar följs och miljöunderlag och flera tillstånd kan behövas. Inte minst på miljöområdet styr lagar, där de mest centrala är miljöbalken och plan- och bygglagen, men även andra lagar, såsom väglagen och ellagen kan vara tillämpliga.

En grundläggande förutsättning är ofta, för såväl bostäder som annan verksamhet, att det finns en antagen detaljplan som medger att projektet kan etableras på platsen. Detaljplaneprocessen kräver att miljöbedömningar sker och vanligtvis måste även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utarbetas. För miljötillstånd krävs att en MKB- och tillståndsprocess genomförs och att olika utredningar utförs för såväl MKB som Teknisk beskrivning.

Idag är både lagstiftningen och MKB-processen omfattande och kan upplevas som snårig och krävande. Kraven på bl.a. samråd och MKB-dokument blir allt högre. För ett lyckat projekt är det klokt att planera för MKB- och tillståndsprocessen i god tid tillsammans med erfarna rådgivare och utförare. En undermålig ansökan och MKB eller ett överklagat beslut kan innebära att ett projekt förlorar år innan det kan realiseras.

Bjerking har miljökonsulter med lång erfarenhet från olika branscher. Bjerking kan plan-, bygg- och anläggningsprocessen och kan bistå med både miljökompetens och miljötjänster samt även teknisk kompetens under ett projekts hela livscykel,

1. Förprojektering

- Undersök och värdera vilka planer och tillstånd som krävs samt bedöm tillståndsprocessens komplexitet och svårighetsgrad

 

2. Projektutveckling

- Initiera planprocessen, som kommunen ansvarar för, i syfte att skapa planförutsättningar för projektet

- För miljötillstånd: genomför samråd, utarbeta erforderliga ansökningshandlingar inklusive MKB för att slutligen få de beslut och tillstånd som krävs

 

3. Upphandling

- Bevaka att upphandlingen sker så att entreprenaden kan uppfylla miljötillstånden

 

4. Detaljprojektering och Byggfas

- Identifiera om ytterligare miljöbeslut kan krävas och se till att erhålla dessa.

- Övervaka att miljökraven beaktas under byggprocessen

 

5. Driftsfas

- Kontrollprogram och genomförande av kontroll genom t.ex. mätning och provtagning

 

6. Avvecklingsfas

- Utarbeta de handlingar och beslut som kan krävas inför avvecklingsfasen. Avvecklingsfasen omfattar också upphandling och genomförandefas innebärande att motsvarande arbete som under byggfasen kan behöva genomföras.

Bjerking kan utarbeta de ansökningshandlingar som behövs, bl.a. miljökonsekvensbeskrivningar, för väg- och detaljplaner och för olika verksamheter enligt miljöbalken.

För en komplett miljöansökan samarbetar vi med en juristbyrå och vid behov med andra välrenommerade konsulter, för de utredningar Bjerking inte har egen kompetens för. Ett miljötillstånd kan man få, men det gör stor skillnad att få ett beslut med rimliga och kontrollerbara villkor, jämfört med ett beslut med villkor som kan vara svåra att leva med.

 

Våra miljökompetensområden:

- Miljö- och planlagstiftning

- MKB- och Tillståndsprocess

- Miljökonsekvensbeskrivning

- Teknisk beskrivning (baserat på egna utredningar eller andras)

- GIS

- Geologi och hydrogeologi

- Hydrologi

- Vattenmiljö

- Markmiljö

- Kulturmiljö

- Ljudmiljö

- Landskapsarkitekter

- Provtagningar och analyser

Kontakta mig

Susanne Öjerstam

Stockholm

010-211 84 96

Maila